Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Podyplomowe Studia z Retoryki Stosowanej

Kategoria: Filozofia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Filozofii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia mają charakter interdyscyplinarny a uniwersalny charakter nabywanych (na bazie klasycznego trivium) umiejętności np:

a) skutecznego przekonywania,
b) poprawnej argumentacji,
c) poprawnego rozumowania,
d) poprawnego mówienia,
e) kompozycji tekstów (pisanych i mówionych),
f) używania środków retorycznych w wypowiedziach ustnych i pisemnych,
g) mówienia i pisania zgodnego z regułami kultury języka,
h) interpretacji tekstów,
i) publicznego wygłaszania i prezentacji tekstów,
j) dyskusji i negocjacji,
k) prowadzenia debat i dyskusji,
l) rozpoznawania chwytów erystycznych,
ł) kształtowania eleganckiego wizerunku osobowego,
m) operowania głosem (emisja, dykcja, akcent, artykulacja, błędy wymawiania, itp.),
n) stosowania zasad etykiety w konwersacjach i wystąpieniach,
o) operowania gestem i mimiką

decyduje o tym, iż studia adresowane są nie tylko do przedstawicieli różnych zawodów (pomagając w sposób wyróżniający wypełniać funkcje zawodowe), lecz do wszystkich zainteresowanych przekonującą i skuteczną komunikacją językową oraz atrakcyjną prezentacją własnej osoby.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:
- elektroniczna rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe w wysokości 30 złotych za kierunek.
- Opłatę wnosi się na indywidualnym druku płatności dostępnym po zatwierdzeniu wyboru kierunku w elektronicznym systemie rekrutacyjnym KUL. Decyduje data wpływu opłaty na konto KUL.
- Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego.

Podczas rejestracji na studia podyplomowe kandydat składa komplet dokumentów:
- kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
-odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
-kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
- 2 zdjęcia (legitymacyjne lub do dowodu),
- curriculum vitae,
- kserokopię dowodu osobistego.

Dokumenty należy złożyć w:
Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin
tel. 81 445 39 96, fax 81 445 39 97
Collegium Jana Pawła II, pok. 1035

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja elektroniczna kandydatów na studia podyplomowe przeprowadzona będzie w następującym terminie:
- od 29 czerwca do 10 października 2009 r.
- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30,
- w pierwszy i ostatni czwartek miesiąca od 8.00 do 17.00
- w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 9.00-13.00.

Opłaty

AAzwiń
1200 zł za semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-42-51, (0-81) 445-42-95
adres e-mail: filozofia@kul.pl
www: www.kul.pl/filozofia