Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filozofia

Wydział: Wydział Filozofii

Opis kierunku

AAzwiń
Prowadzone w Instytucie badania łączą nowoczesny warsztat badawczy z integralną wizją człowieka, jego miejsca w świecie i roli w kształtowaniu kultury. Ich zakres to m. in.: logika i jej zastosowania w informatyce, naukoznawstwo, metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia Boga i religii, etyka, filozofia prawa, kultury i cywilizacji, sztuki, filozofia praw człowieka oraz historia filozofii (w tym współczesne dyskusje filozoficzne oraz myśl filozoficzna Wschodu: indyjska i chińska). W ramach kierunku filozofia realizowane są cztery specjalizacje: logicznoinformatyczna,
historyczna, metafizyczno-antropologiczna, społecznopolityczna oraz specjalność nauczycielska, przygotowująca do nauczania filozofii i etyki w szkołach. Koło Filozoficzne Studentów cyklicznie organizuje konferencje, skupiające wybitne osobowości życia intelektualnego w kraju. Warto wśród tych inicjatyw wymienić: Tydzień Filozoficzny, Sympozjum Arystotelesowskie, czy kabaret filozoficzny Eutrapelia. Absolwenci filozofii posiadają umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia oraz prowadzenia dyskusji. Studia te dają cenioną przez pracodawców kreatywność, elastyczność, umiejętność znajdowania rozwiązań trudnych problemów. Absolwenci są cenionymi pracownikami instytucji naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, a także wydawnictw oraz szkół jako nauczyciele etyki i filozofii.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Filozofia teoretyczna studia stacjonarne I stopnia:
Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły średniej mają ocenę z przedmiotu filozofia, lub zaliczyli filozofię na egzaminie maturalnym,
przyjmowani są w pierwszej kolejności.
Kandydaci nie spełniający tego kryterium biorą udział w konkursie świadectw dojrzałości. Punktowane przedmioty:
język polski (1/3 wyniku końcowego);
język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);
jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy) (1/3 wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wybrany, punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-42-51, (0-81) 445-42-95
adres e-mail: filozofia@kul.pl
www: www.kul.pl/filozofia