Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Studia dla nauczycieli i Wychowawców "Myśl Jana Pawła II"

Kategoria: Nauki o rodzinie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Teologii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia mają umożliwić kształcenie nauczycieli i wychowawców w nurcie myśli Jana Pawła II, aby przywrócić nową jakość kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży w oparciu o pogram wychowawczy inspirowany personalizmem Wielkiego Polaka. Chodzi o przedstawienie podstawowych treści nauczania Papieża dotyczących rzeczywistości człowieka i świata, które będą stanowiły podstawę integralnego rozwoju człowieka w sferze duchowej, psychicznej oraz cielesnej, a także odkrywanie właściwej relacji do innych ludzi, kultury i środowiska.

Studia mają wyznaczyć nauczycielom i wychowawcom jednolitą perspektywę oraz metodę ich pracy pedagogicznej, a mianowicie perspektywę personalistyczną. Program Studiów uwzględnia zainteresowania nauczycieli wszystkich dziedzin: humanistycznych, ścisłych, przyrodniczych, artystycznych, aby uwydatnić prawdę, że każdy z przedmiotów szkolnych stanowi jeden ze sposobów rozumienia, wyjaśniania oraz opisywania tej samej rzeczywistości.

W programie między innymi:
- Cele, płaszczyzny i zasady integralnego wychowania osoby,
- Teologia ciała,
- Wyznaczniki kultury: osoba-prawda-dobro-piękno,
- Nauka technika postęp człowieka,
- Jana Pawła II wizja Europy,
- Człowiek wobec tajemnicy cierpienia i śmierci,
- Poetycka twórczość Karola Wojtyły,
- Warsztaty teatralne.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:
- elektroniczna rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe w wysokości 30 złotych za kierunek.
- Opłatę wnosi się na indywidualnym druku płatności dostępnym po zatwierdzeniu wyboru kierunku w elektronicznym systemie rekrutacyjnym KUL. Decyduje data wpływu opłaty na konto KUL.
- Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego.

Podczas rejestracji na studia podyplomowe kandydat składa komplet dokumentów:
- kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
- kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
- 2 zdjęcia (legitymacyjne lub do dowodu),
- curriculum vitae,
- kserokopię dowodu osobistego.

Dokumenty należy złożyć w:
Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin
tel. 81 445 39 96, fax 81 445 39 97
Collegium Jana Pawła II, pok. 1035

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja elektroniczna kandydatów na studia podyplomowe przeprowadzona będzie w następującym terminie:
- od 29 czerwca do 10 października 2009 r.
- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30,
- w pierwszy i ostatni czwartek miesiąca od 8.00 do 17.00
- w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 9.00-13.00.

Opłaty

AAzwiń
1300 zł za semestr.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-38-45
Fax: (0-81) 445-38-45
adres e-mail: wydzial.teologii@kul.pl
www: www.kul.pl/16.html