Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Podyplomowe Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnień od Narkotyków

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Teologii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia umożliwiają uzyskanie certyfikatu instruktora i specjalisty terapii uzależnień potwierdzającego nabycie kwalifikacji w dziedzinie terapii uzależnienia od narkotyków zatwierdzonego i certyfikowanego przez Ministra Zdrowia.

Celem Studiów jest nabycie lub podwyższenie już posiadanych kwalifikacji w zakresie wiedzy o uzależnieniu od substancji psychoaktywnych oraz przygotowanie do specyficznej pracy z osobami uzależnionymi w charakterze specjalisty lub instruktora terapii uzależnień. Cele szczegółowe obejmują:

* pogłębianie wiedzy ogólnej w obszarze uzależnienia od narkotyków,
* podniesienie umiejętności w zakresie diagnozowania, leczenia i procesu terapii,
* zdobycie szczegółowej wiedzy na temat oddziaływań terapeutycznych i pomocowych wobec uzależnienia od narkotyków,
* poznanie definicji i teorii psychopatologii i uzależnień od narkotyków,
* zapoznanie się z problemami zdrowotnymi towarzyszącymi zjawisku narkomanii, m.in. HIV/AIDS,
* ekonomię uzależnień i uregulowania prawne, akty prawne o zastosowaniu pośrednim,
* problem nawrotów i współuzależnienia od narkotyków,
* zapoznanie się ze światowymi standardami profilaktyki i terapii uzależnień.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:
- elektroniczna rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe w wysokości 30 złotych za kierunek.
- Opłatę wnosi się na indywidualnym druku płatności dostępnym po zatwierdzeniu wyboru kierunku w elektronicznym systemie rekrutacyjnym KUL. Decyduje data wpływu opłaty na konto KUL.
- Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego.

Podczas rejestracji na studia podyplomowe kandydat składa komplet dokumentów:
- kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
- kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
- 2 zdjęcia (legitymacyjne lub do dowodu),
- curriculum vitae,
- kserokopię dowodu osobistego.

Dokumenty należy złożyć w:
Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin
tel. 81 445 39 96, fax 81 445 39 97
Collegium Jana Pawła II, pok. 1035

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja elektroniczna kandydatów na studia podyplomowe przeprowadzona będzie w następującym terminie:
- od 29 czerwca do 10 października 2009 r.
- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30,
- w pierwszy i ostatni czwartek miesiąca od 8.00 do 17.00
- w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 9.00-13.00.

Opłaty

AAzwiń
1700 zł za semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-38-45
Fax: (0-81) 445-38-45
adres e-mail: wydzial.teologii@kul.pl
www: www.kul.pl/16.html