Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kultury i religie Bliskiego Wschodu - studia licencjackie

Wydział: Wydział Teologii

Opis kierunku

AAzwiń
Głównym celem studiów na kierunku jest systematyczne przekazanie naukowej wiedzy
na temat kultur i religii obszaru Bliskiego Wschodu począwszy od starożytności aż po czasy
najnowsze. Elementem wyróżniającym kierunek jest przyznanie wiodącej roli religii
jako głównemu czynnikowi wpływającemu na rozwój i życie społeczności ludzkich.
Studia stacjonarne I stopnia mają na celu przekazanie zainteresowanym pogłębionej
wiedzy o społecznościach i państwach, a przede wszystkim o kulturach i religiach ludów
i narodów mieszkających na Bliskim Wschodzie w przeszłości i dzisiaj. Główny akcent położony jest na prezentację trzech wielkich religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w ich aspekcie historycznym i systematycznym; przedstawienie współczesnej sytuacji społeczno-religijnej na Bliskim Wschodzie. Ważnym elementem studiów jest nauka wybranych języków starożytnych i nowożytnych obszaru Bliskiego
Wschodu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Konkurs świadectw dojrzałości punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski;
b) język obcy nowożytny;
c) filozofia lub historia lub geografia, lub historia sztuki, lub wiedza o społeczeństwie; jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-38-45
Fax: (0-81) 445-38-45
adres e-mail: wydzial.teologii@kul.pl
www: www.kul.pl/16.html