Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia polska - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Opis kierunku

AAzwiń
Instytut Filologii Polskiej KUL należy do ścisłej czołówki ośrodków polonistyki uniwersyteckiej w Polsce i na świecie. Studia na kierunku filologia polska dają gruntowne
przygotowanie w zakresie wiedzy o literaturze i językoznawstwie. Dają także szeroką wiedzę humanistyczną.
Specjalizacje w ramach kierunku:
Studia I stopnia: translatologia, teatrologia, krytyka literacka, krytyka artystyczna, edytorstwo, specjalizacja nauczycielska. Na drugim stopniu studiów
można uzyskać specjalność rozumianą jako pogłębione studia w danej dziedzinie
wiedzy polonistycznej: historia literatury dawnej, historia literatury współczesnej, teoria
literatury, językoznawstwo historyczne, wiedza o języku współczesnym. Można uzyskać
specjalizację: translatologiczną, teatrologiczną, krytycznoliteracką, edytorską, nauczycielską,
glottodydaktyczną, w zakresie krytyki literatury artystycznej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (60% wyniku końcowego);
b) dwa przedmioty spośród następujących: filozofia, historia, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka (każdy przedmiot po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-41-46
adres e-mail: wnh@kul.pl
www: www.kul.pl/19.html