Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia słowiańska - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Opis kierunku

AAzwiń
Badania nad kulturą i językami narodów wschodniosłowiańskich - to główne pole działalności
Instytutu Filologii Słowiańskiej. Instytut kształci studentów w zakresie filologii słowiańskiej
rosyjskiej i ukraińskiej. Obie filologie traktowane są jako specjalność, a kandydaci na studentów wybierają jedną z dwu w trakcie rekrutacji na studia. Program studiów obejmuje intensywną naukę języków wschodniosłowiańskich oraz poznawanie historii i kultury
Rosji, Ukrainy i Białorusi. Instytut, realizując programowe standardy ogólnopolskie
i uczelniane, oferuje studentom w trakcie studiów specjalizacje, przygotowujące absolwentów do podjęcia pracy związanej z intensywną wymianą gospodarczą i kulturalną
ze Wschodnią Europą, co wiąże się z przygranicznym położeniem naszego regionu.
Specjalizacja w ramach kierunku: specjalności: rosyjska, ukraińska. Specjalizacje: rosyjski/ukraiński język komunikacji biznesowej (na I stopniu) i tłumaczeniowa (na
II stopniu) oraz nauczycielska na obu stopniach studiów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (30% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego).
Jeżeli kandydat zaliczył dwa języki obce nowożytne, punktowany jest ten, z którego uzyskał lepszy wynik.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-41-46
adres e-mail: wnh@kul.pl
www: www.kul.pl/19.html