Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Historia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Opis kierunku

AAzwiń
Na studiach historycznych student zdobywa wiedzę z zakresu historii Polski i historii
powszechnej oraz nabywa umiejętność samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Ma także możliwość rozwijania swoich zainteresowań badawczych i zdobywania umiejętności
zawodowych w ramach prowadzonych przez Instytut specjalizacji. W ramach studiów student zapoznaje się z następującymi problemami: warsztat naukowy historyka, krytyka źródeł, metodologia historii, analiza różnorodnych procesów historycznych, zasady konstruowania i pisania pracy naukowej. Instytut Historii KUL prowadzi badania obejmujące obszary dziejów od prehistorii i starożytności po historię najnowszą.
Specjaizacje w ramach kierunku: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, pedagogiczna, wiedzy o polityce, geoinformacyjna, wojskowohistoryczna, medioeuropeistyczna.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest zaliczenie na egzaminie maturalnym historii.
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia (58% wyniku końcowego);
b) język polski (18% wyniku końcowego).
Do wyników z historii i języka polskiego mogą być doliczone - jako nieobowiązkowe - wyniki z dwóch spośród wymienionych niżej przedmiotów (po 12% wyniku końcowego):
a) geografia;
b) historia sztuki;
c) język łaciński i kultura antyczna;
d) język obcy nowożytny;
e) wiedza o społeczeństwie.
Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-41-46
adres e-mail: wnh@kul.pl
www: www.kul.pl/19.html