Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ekonomia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
W ramach studiów na kierunku ekonomia dostępne są dwie specjalizacje: finanse komercyjne i publiczne oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. Intensywnie działa Koło Naukowe Studentów Ekonomii przez: organizację cyklicznych konferencji naukowych oraz szkoleń, współpracę z międzynarodową organizacją studencką AIESEC, organizację spotkań z przedstawicielami świata polityki oraz biznesu. Proces dydaktyczny i program studiów jest podporządkowany kształtowaniu sylwetki absolwenta, który: nabywa wiedzę i wykształcenie humanistyczne i kulturę umysłową, co pozwala mu być świadomym obywatelem swojego kraju oraz orientować się w podstawowych problemach społecznych i gospodarczych współczesnej Polski i świata; posiada podstawową wiedzę z zakresu współczesnej ekonomii, zarówno o treści powszechnie uznanej (basic economics), jak i będącej ciągle jeszcze przedmiotem teorii alternatywnych; jest przygotowany do identyfikacji, formułowania i rozwiązywania problemów, będąc jednocześnie wyposażony w podstawowe narzędzia metodologiczne i techniki operacyjne; ma podstawowe umiejętności posługiwania się technikami ilościowymi (statystyka, ekonometria, prognozowanie, ocena efektywności projektów).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Ekonomia studia stacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne I stopnia:
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany jeden z wymienionych przedmiotów: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich, punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik. Kandydaci, którzy w tym samym roku akademickim przeszli pozytywnie kwalifikację na kierunek ekonomia (studia stacjonarne w Lublinie), lecz nie zostali przyjęci z braku miejsc, przyjmowani są na studia niestacjonarne poza konkursem świadectw.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-35-48
Fax: (0-81) 445-42-93
adres e-mail: wns@kul.pl
www: www.kul.pl/18.html