Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Politologia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Program studiów politologicznych na KUL zawiera dwie specjalności: 1) demokracja lokalna i samorząd terytorialny, 2) integracja europejska. W ramach studiów studenci mogą odbywać ciekawe praktyki studenckie w instytucjach administracji publicznej, biurach poselskich itp., mają dostęp do nauki języków obcych i stypendiów zagranicznych, mogą rozwijać własne zainteresowania dzięki możliwości wyboru zajęć dodatkowych. Absolwent politologii będzie rozumiał zjawiska i procesy politycznoadministracyjne zachodzące w skali globalnej, europejskiej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Posiądzie umiejętności: przeprowadzania analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich, historycznymi uwarunkowaniami oraz współczesnymi mechanizmami działania systemów politycznych; pracy zespołowej; kierowania zespołami ludzkimi; komunikacji z otoczeniem; zbierania, przetwarzania i przekazywania informacji. Zdobytą wiedzę będzie mógł wykorzystywać w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Studia te przygotowują do pracy w: organach administracji publicznej, instytucjach związanych z czynnym uprawianiem polityki (partie polityczne, biura poselskie i senatorskie), mediach i w szkolnictwie.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Politologia studia stacjonarne I stopnia:
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany jeden z wymienionych przedmiotów: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik. Przy równej liczbie punktów kryterium pomocniczym są wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-35-48
Fax: (0-81) 445-42-93
adres e-mail: wns@kul.pl
www: www.kul.pl/18.html