Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Socjologia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia z socjologii zawierają w swoim programie dyscypliny m.in. z zakresu makro i mikrosocjologii, socjologii rodziny, kultury, religii, pracy i przemysłu, administracji samorządowej, migracji ludzkich oraz filozofii społecznej i politologii, zagadnienia czasoprzestrzeni w społeczeństwie sieciowym, polskiej migracji zarobkowej, kształtowania porządku globalnego w XXI wieku czy praw człowieka we współczesnym świecie. Dostępne dla studentów specjalności, to: 1) socjologia rozwoju regionalnego i samorządu terytorialnego, 2) socjologia gospodarki, 3) praca socjalna, 4) integracja europejska. Odbywają oni liczne praktyki, pogłębiają wiedzę z dziedziny socjologii przez organizowanie konferencji i dyskusji na tematy społeczne oraz w ramach organizowanych corocznie Dni Społecznych. Studia te dostarczają wiedzy socjologicznej przygotowując do pracy dziennikarzy w mediach, specjalistów od kontaktów interpersonalnych w zakładach pracy, ekspertów od rozwiązywania konfliktów grupowych, pracowników służby cywilnej i administracji samorządowej, jak również w ośrodkach badania opinii publicznej, w domach pomocy społecznej i ośrodkach dla ludzi bezdomnych i uzależnionych, agencjach PR oraz firmach o różnym profilu działalności.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Socjologia studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany jeden z wymienionych przedmiotów: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli
kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik. Przy równej liczbie punktów kryterium pomocniczym są wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-35-48
Fax: (0-81) 445-42-93
adres e-mail: wns@kul.pl
www: www.kul.pl/18.html