Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Zarządzanie jest kierunkiem łączącym wiele dyscyplin wiedzy ekonomicznej, społecznej, humanistycznej i prawnej. Program studiów zawiera liczne przedmioty rozwijające wiedzę studentów w zakresie nowoczesnych metod zarządzania, analizy rynku, prognozowania i symulacji, inwestowania. Niektóre z nich wykładane są w języku angielskim. Studenci zdobywają umiejętności: zarządzania dużymi i małymi przedsiębiorstwami krajowymi i z obcym kapitałem, prowadzenia transakcji elektronicznych, planowania strategii marketingowych. Uzyskują specjalistyczną wiedzę o mechanizmach rządzących zachowaniem rynku i klientów oraz umiejętność badania i analizy rynku. Potrafią rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacyjnymi. Metody kształcenia dostosowane są do twórczego rozwijania wiedzy, a także zaspokajania zapotrzebowania na kadry kierownicze i specjalistyczne w nowoczesnych organizacjach. Zdobyte mocne podstawy teoretyczne pozwalają absolwentom elastycznie dostosowywać się do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Są oni przygotowani do: założenia i prowadzenia własnej firmy, podjęcia pracy w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych bądź w instytucjach publicznych, do rozwiązywania problemów zarządzania i podejmowania decyzji w różnych sektorach gospodarki, właściwego wyboru metod analizy i stosowania odpowiednich rozwiązań.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zarządzanie studia stacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne I stopnia:
Konkurs świadectw dojrzałości. Punktowany jeden z wymienionych przedmiotów: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród nich
punktowany jest ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
Kandydaci, którzy w tym samym roku akademickim przeszli pozytywnie kwalifikację na kierunek zarządzanie (studia stacjonarne w Lublinie), lecz nie
zostali przyjęci z braku miejsc, przyjmowani są na studia niestacjonarne poza konkursem świadectw.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-35-48
Fax: (0-81) 445-42-93
adres e-mail: wns@kul.pl
www: www.kul.pl/18.html