Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Architektura krajobrazu - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku architektura krajobrazu obejmują następujące zagadnienia: projektowanie i konserwacja ogrodów, urbanistyka i ekologia miast, modelowanie krajobrazu z opracowaniem modeli komputerowych, ochrona krajobrazów z uwzględnianiem krajobrazów wiejskich i terenów zieleni miejskiej, ekologia i ochrona przyrody, sztuki plastyczne, historia sztuki ogrodowej i rewaloryzacja terenów zieleni, modelowanie i prognozowanie zmian środowiska przyrodniczego. Tak szeroki zakres ma na celu wypracowanie u studentów świadomości piękna i estetyki, artystycznego wyczucia i twórczego myślenia oraz pełnego poglądu na środowisko, by prawidłowo je formować. Studenci architektury krajobrazu odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe z urządzania i pielęgnacji oraz projektowania terenów zieleni i planowania przestrzennego. Intensywnie działa Koło Naukowe Studentów Architektury
Krajobrazu organizując m.in. warsztaty, wyjazdy naukowe, plenery artystyczne. Absolwent studiów posiada wiedzę praktyczną i techniczną związaną z projektowaniem i urządzaniem obiektów architektury krajobrazu, oraz wiedzę na temat planowania przestrzennego miast, wsi i regionów, komponowania krajobrazu miejskiego i otwartego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Architektura krajobrazu studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie):
a) Sprawdzian z rysunku (25% wyniku końcowego): martwa natura, rysunek z wyobraźni.
Ocena niedostateczna ze sprawdzianu eliminuje z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
b) Konkurs świadectw dojrzałości (75% wyniku końcowego): punktowany wynik z biologii lub historii sztuki. W wypadku, gdy kandydat zaliczył obydwa
przedmioty, punktowany jest przedmiot z lepszym wynikiem.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-45-52, (081) 445-45-53
Fax: (0-81) 445-45-51
adres e-mail: wmp@kul.pl
www: www.kul.pl/14.html