Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Administracja - studia licencjackie

Wydział: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku administracja umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu różnych gałęzi prawa, a zwłaszcza poznanie zasad organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Stale rozszerzana oferta dydaktyczna jest ukierunkowana na zmiany zachodzące
w różnych działach gospodarki i administracji oraz propagowanie w kształceniu
problematyki europejskiej. Szczególnej uwadze poddawane są m.in. zagadnienia prawnych
i organizacyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej. Pracownicy i studenci poszukują także odpowiedzi na pytanie, jakie korzyści płyną z akcesji Polski do Unii Europejskiej. Instytut Administracji współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie Wydziałami Administracji m.in. w Finlandii, Słowenii czy na Węgrzech.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia (50% wyniku końcowego); w przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów, punktowany jest ten, którego kandydat uzyskał najlepszy wynik;
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-37-24 do 30, (081) 445-43-35
Fax: (0-81) 445-37-26
adres e-mail: wydzial.prawa@kul.pl
www: www.kul.pl/15.html