Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Europeistyka

Wydział: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Europeistyka to kierunek interdyscyplinarny, który łączy w sobie elementy historii, kultury
Europy oraz prawa, socjologii i ekonomii. Poruszane w ramach studiów zagadnienia to m.in.:
prawo międzynarodowe, prawo publiczne i prywatne; partie polityczne i systemy partyjne; międzynarodowe stosunki gospodarcze; zarządzanie zasobami ludzkimi; public relations.
Szczególny charakter kierunku oraz świadomość kształcenia przyszłych dyplomatów,
urzędników krajowych jak również pracowników instytucji i organów UE spowodowały,
że w ramach kierunku duży nacisk położono na naukę języków obcych. Studia w języku angielskim Od 2011 roku oprócz studiów europeistycznych na poziomie magisterskim
Instytut Europeistyki oferuje studia I i II stopnia w języku angielskim (BA & MA in European Studies).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub geografia (50% wyniku końcowego); w przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów punktowany jest ten, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik;
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-37-24 do 30, (081) 445-43-35
Fax: (0-81) 445-37-26
adres e-mail: wydzial.prawa@kul.pl
www: www.kul.pl/15.html