Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Podyplomowe Studia z Podstaw Prawa Ukraińskiego

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest rozwijanie wiedzy na temat systemu prawnego Ukrainy, a także zapoznawanie z rozwojem gospodarczym i kulturalnym tego kraju. W przyszłości powinno to zaowocować wzrostem wzajemnych kontaktów i współpracą oraz w szerszej perspektywie byłby to jeden z elementów podtrzymywania i budowania więzi kulturowych oraz wspólnoty interesów pomiędzy społeczeństwami Polski i Ukrainy m.in. poprzez przełamywanie wzajemnych stereotypów i uprzedzeń.

Organizacja i przebieg zajęć:
- program studiów obejmuje 275 godzin dydaktycznych
- zajęcia prowadzone są systemem studiów zaocznych w ramach zjazdów, sobotnio-niedzielnych;
- słuchacze zobowiązani są do zaliczeń przewidzianych przez program Studiów;
- absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Podstaw Prawa Ukraińskiego na podstawie końcowego egzaminu.

Program Podyplomowych Studiów Podstaw Prawa Ukraińskiego:
- Historia ustroju i prawa Ukrainy,
- Wybrane zagadnienia z ukraińskiego prawa cywilnego,
- Ukraińskie prawo administracyjne,
- Prawo karne Ukrainy,
- Prawo konstytucyjne Ukrainy,
- Praktyczna nauka języka ukraińskiego,
- Ukraińskie prawo handlowe,
- Wybrane zagadnienia z ukraińskiego prawa pracy,
- Postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości na Ukrainie,
- Pomoc prawna i obsługa prawna na Ukrainie,
- Ukraińskie prawo podatkowe.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:
- elektroniczna rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe w wysokości 30 złotych za kierunek.
- Opłatę wnosi się na indywidualnym druku płatności dostępnym po zatwierdzeniu wyboru kierunku w elektronicznym systemie rekrutacyjnym KUL. Decyduje data wpływu opłaty na konto KUL.
- Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego.

Podczas rejestracji na studia podyplomowe kandydat składa komplet dokumentów:
- kwestionariusz zgłoszeniowy na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
- kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
- 2 zdjęcia (legitymacyjne lub do dowodu),
- curriculum vitae,
- kserokopię dowodu osobistego.

Dokumenty należy złożyć w:
Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin
tel. 81 445 39 96, fax 81 445 39 97
Collegium Jana Pawła II, pok. 1035

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja elektroniczna kandydatów na studia podyplomowe przeprowadzona będzie w następującym terminie:
- od 29 czerwca do 10 października 2009 r.
- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30,
- w pierwszy i ostatni czwartek miesiąca od 8.00 do 17.00
- w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 9.00-13.00.

Opłaty

AAzwiń
1100 zł za semestr.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-37-24 do 30, (081) 445-43-35
Fax: (0-81) 445-37-26
adres e-mail: wydzial.prawa@kul.pl
www: www.kul.pl/15.html