Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Prawo - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku prawo w KUL kształcą prawników, przygotowując ich do podjęcia każdej aplikacji, której ukończenie uprawnia do wykonywania wszystkich zawodów, w których konieczna jest znajomość prawa. W trakcie studiów, poza realizowaniem uniwersalnego programu studiów prawniczych, szczególny nacisk kładziony jest na rozwój umiejętności
praktycznych, znajomość prawa europejskiego oraz języków obcych. Nowoczesny
program studiów oraz szeroka oferta przedmiotów fakultatywnych stawiają Wydział
w grupie instytucji najlepiej przygotowujących studentów do sprostania wyzwaniom
obecnego rynku pracy. Prawo w KUL to:
najwyższa jakość kształcenia
doświadczona kadra naukowa
udział w programach
wymiany międzynarodowej
praktyczne metody nauczania
bogate zasoby biblioteczne

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia (50% wyniku końcowego); w przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów, punktowany jest ten, którego kandydat uzyskał najlepszy wynik;
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-37-24 do 30, (081) 445-43-35
Fax: (0-81) 445-37-26
adres e-mail: wydzial.prawa@kul.pl
www: www.kul.pl/15.html