Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia polska - studia licencjackie

Wydział: Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (Kolegium MISH)

Opis kierunku

AAzwiń
MISH to studia interdyscyplinarne i indywidualne, stworzone z myślą o młodych, uzdolnionych osobach pragnących uzyskać wszechstronne wykształcenie, połączone ze specjalizacją w jednej lub dwóch dziedzinach. Studenci mogą swobodnie korzystać z oferty dydaktycznej 19 kierunków uniwersyteckich zorganizowanych w ramach pięciu wydziałów (Filozofii, Teologii, Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych oraz Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji). Możliwe jest również odbycie części studiów w innych renomowanych uczelniach w Polsce i zagranicą.
Jednym z podstawowych założeń tej formy studiowania jest indywidualna opieka naukowa. Osobisty kontakt z pracownikiem uniwersytetu, który czuwa nad przebiegiem studiów, pomaga w doborze najlepszych zajęć i dba o spójność wewnętrzną programu, stwarza jak największe możliwości intelektualnego rozwoju. Studenci MISH uczestniczą w interdyscyplinarnych projektach naukowych
oraz w międzyuczelnianym programie Akademii Artes Liberales. Biorą udział w pracach organizacji pozarządowych i stowarzyszeń kulturalnych, organizują
interdyscyplinarne sesje naukowe oraz spotkania ze znanymi postaciami życia kulturalnego i politycznego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Nowa matura:
Studia stacjonarne I stopnia:
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z dwóch przedmiotów najlepiej zaliczonych na poziomie rozszerzonym.

Stara matura:
Studia stacjonarne I stopnia:
I etap - egzamin ustny obejmujący trzy pytania z zakresu historii literatury i kultury (50% wyniku końcowego);
II etap - rozmowa kwalifikacyjna (50% wyniku końcowego): Celem rozmowy jest orientacja w pozaszkolnych zainteresowaniach kandydata, dlatego jej przedmiotem jest np.: filozofia, socjologia, antropologia, psychologia, religioznawstwo, historia sztuki lub literatura obca. Problematyka tej rozmowy winna wykraczać poza zrealizowany przez kandydata program szkolny. Możliwe są także własne propozycje wynikające ze szczególnych zainteresowań - np.: mitologia, geografia kulturowa, teatrologia, historia nauki, zjawiska kultury masowej. O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając dwa tematy monograficzne z wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin). Komisja kwalifikacyjna wybiera jeden z nich. Dobór lektur (minimum 4 pozycje z każdego tematu, co najmniej jedna powinna być opracowaniem o charakterze naukowym), stanowiących punkt wyjścia do rozmowy z komisją kwalifikacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują wraz z dokumentami przy rejestracji. Lista lektur dotyczących literatury obcej powinna zawierać przynajmniej jedną pozycję z zakresu krytyki literackiej lub historii literatury (może być to książka o charakterze eseistycznym).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-41-76
Fax: (0-81) 445-41-76
adres e-mail: mish@kul.pl
www: www.kul.lublin.pl/110.html