Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ilustracja i komiks z elementami concept art

Kategoria: Grafika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Artystyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia Ilustracja i komiks z elementami koncept art przygotowują do prestiżowych i rozwijających się zawodów związanych z rysunkiem. Ilustracja i komiks są traktowane w bardzo szerokiej perspektywie. Kierunek jest dostosowany do przygotowania absolwenta pod kątem pracy w zawodach, w których ilustracja jest nieodzowną częścią. Pomagamy także w ukształtowaniu własnej drogi twórczej i indywidualnej wrażliwości w kreacjach użytkowych i artystycznych.

Program studiów obejmuje swoim zakresem zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne w mediach tradycyjnych oraz cyfrowych. Przedmioty uczą stosowania tradycyjnych narzędzi i technik malarskich, rysunkowych jak i zapoznają z tradycyjną praktyką pracowni grafiki warsztatowej, która współtworzyła historię ilustracji (litografia, drzeworyt). Zajęcia w zakresie nowych mediów obejmują: wykorzystanie programów graficznych i fotografii w pracy ilustratora, digital painting, ilustracje 3D.
Podczas spotkań autorskich i wykładów gościnnych zaproszeni znani rysownicy, autorzy komiksów i ilustracji poprowadzą wykłady oraz warsztaty prezentujące realia pracy w zawodzie i własne doświadczenie. Koncentrujemy się na kompleksowym nauczeniu różnych umiejętności i przekazaniu wiedzy, która w całości składa się na sylwetkę ilustratora.

Zajęcia prowadzone są formie wykładów i ćwiczeń (grupy wykładowe do 22 osób) w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych. Program obejmuje 200 godzin, w tym wykłady, ćwiczenia, spotkania z twórcami.

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju instytucjach i firmach wydawniczych, branży gier komputerowych oraz produkcji telewizyjnych i filmowych. Umiejętności ilustratora znajdują zastosowanie także w kształtowaniu aplikacji multimedialnych oraz tworzeniu prezentacji i stron internetowych. Absolwent potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w pracy indywidualnej i zespołowej poprzez odpowiednie zestawienie ze sobą proporcji pomiędzy wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Adresaci studiów
Studia adresujemy do absolwentów i studentów studiów licencjackich/magisterskich, ze wszystkich kierunków studiów (także pozauniwersyteckich).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagania wstępne
Wymagania jakie powinien spełnić kandydat to; dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Termin składania dokumentów:
Do 30 września 2015 r.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat, Wydział Artystyczny, ul. Wiśniowa 10, 65-001 Zielona Góra
tel./fax (68) 328-29-74

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1200 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wiśniowa 10
65 - 517 Zielona Góra

sekretariat@wa.uz.zgora.pl

www.wa.uz.zgora.pl