Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Obrazowanie w malarstwie i rysumku

Kategoria: Grafika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Artystyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Słuchaczem studiów podyplomowych może być absolwent studiów I i II stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich dowolnego kierunku. Po zakończeniu trwających dwa semestry zajęć osoby w
nich uczestniczące poszerzają umiejętności stanowiące połączenie ogólnohmanistycznej wiedzy o
współczesnej kulturze wizualnej z praktyką własnej twórczości plastycznej. Absolwent studiów
podyplomowych posiada pogłębioną wiedzę z zakresu malarstwa i rysunku.
Program studiów obejmuje swoim zakresem zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne w
tradycyjnych technikach malarskich i rysunkowych.
Słuchacz nabywa wiedzę dotyczącą stosowania tradycyjnych narzędzi i technik malarskich. Potrafi
wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w pracy indywidualnej i zespołowej poprzez odpowiednie
zestawienie ze sobą proporcji pomiędzy wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Studia zostaną uruchomione po zgłoszeniu się 12 osób.
1. podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe
2. dyplom ukończenia studiów 1 i 2 stopnia lub jednolitych magisterskich
3. 1 zdjęcie
4. dowód wpłaty rekrutacyjnej w oryginale
5. kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30 września 2017 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 400 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wiśniowa 10
65 - 517 Zielona Góra

sekretariat@wa.uz.zgora.pl

www.wa.uz.zgora.pl