Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Obrazowanie w malarstwie i rysumku

Kategoria: Grafika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Artystyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Słuchaczem studiów podyplomowych może być absolwent studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku. Po zakończeniu trwających dwa semestry zajęć osoby w nich uczestniczące poszerzają umiejętności stanowiące połączenie ogólno humanistycznej wiedzy o współczesnej kulturze wizualnej z praktyką własnej twórczości plastycznej. Absolwent studiów podyplomowych posiada pogłębioną wiedzę z zakresu malarstwa i rysunku. Program studiów obejmuje swoim zakresem zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne w tradycyjnych technikach malarskich i rysunkowych. Słuchacz nabywa wiedzę dotyczącą stosowania tradycyjnych narzędzi i technik malarskich. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w pracy indywidualnej i zespołowej poprzez odpowiednie zestawienie ze sobą proporcji pomiędzy wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Studia są adresowane do absolwentów i studentów końcowych lat studiów licencjackich/magisterskich, ze wszystkich kierunków studiów.

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie malarstwa i rysunku.

INFORMACJE DODATKOWE:
Umiejętności i wiedza zdobyte podczas studiów poszerzają znajomość tradycyjnych technik malarskich i rysunkowych.

Więcej na :
http://www.isw.uz.zgora.pl/index.php/obrazowanie-w-malarstwie-i-rysunkuhttps://www.facebook.com/obrazowaniewmalastwieirysunku/

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit miejsc 15 osób. Studia zostaną uruchomione po zgłoszeniu się 12 osób.


Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;

2. dyplom ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich;

3. 1 zdjęcie;

4. dowód wpłaty rekrutacyjnej w oryginale;

5. kserokopia dowodu osobistego.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Wydział Artystyczny
mgr Barbara Panek-Sarnowska
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra
tel./fax 68 328 29 74
e-mail: B.Panek@wa.uz.zgora.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30 września 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 400 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wiśniowa 10
65 - 517 Zielona Góra

sekretariat@wa.uz.zgora.pl

www.wa.uz.zgora.pl