Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Malarstwo - studia licencjackie

Wydział: Wydział Artystyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 3-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata.


Absolwent kierunku malarstwo to świadomy swej roli twórca sztuki, który dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu tradycyjnych i nowoczesnych form przekazu artystycznego, w aktywny sposób uczestniczy w procesie kształtowania współczesnego oblicza kultury. Zdobyte umiejętności są środkiem do podejmowania wyzwań artystycznych wynikających z kreatywnej postawy wobec rzeczywistości i sztuki, wyrażanej językiem malarstwa.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 ESOKJ.
Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia.

Specjalności proponowane na kierunku:
Moduł malarstwa sztalugowego,
Moduł w zakresie ilustracji i komiksu,
Moduł działania obrazem w przestrzeni publicznej.

Limit miejsc na tym kierunku wynosi 7.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Przy przyjęciach na ten kierunek nie obowiązuje limit wieku!

Rekrutacja na studia przebiega dwuetapowo

Liczba punktów do listy rankingowej jest sumą punktów za oba etapy. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów preferuje się osoby, które uzyskały wyższą sumę punków z Etapu 1.ETAP 1. Część praktyczna (0 – 90 punktów), składa się z egzaminu obej­mującego:

rysunek (0 – 45 punktów),
malarstwo (0 – 45 punktów).

Co zabrać ze sobą na egzamin praktyczny:

brystol (4 sztuki) 100×70;
klamry do zaczepienia brystolu na sztalugę;
farby: tempery, oleje, akwarele;
węgiel, ołówek, kredki, pastele;
dowód tożsamości.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do Etapu 2 jest zdanie egzaminu praktycznego. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyska łącznie z dwóch sprawdzianów co najmniej 30 punktów.


ETAP 2.

Część teoretyczna – konkurs świadectw (0-10 punktów).


Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się tutaj: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/malarstwo/ .

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
• rejestracja elektroniczna: od 1 czerwca do 5 lipca 2018
• ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 8 lipca 2018
• egzaminy praktyczne: 9 – 10 lipca 2018 godz. 9.00, budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10);
• zakwalifikowani do przyjęcia z listy rankingowej: lista zostanie ogłoszona 11.07.2018,
• przyjmowanie dokumentów w dniach: 12 – 14.07. 2018;
I tura – z listy rezerwowej,
• lista zostanie ogłoszona 17. 07. 2018,
• przyjmowanie dokumentów w dniach: 18 – 19. 07. 2018 w sali 101 al. Wojska Polskiego 69; 65-762 Zielona Góra;
II tura – z listy rezerwowej,
• lista zostanie ogłoszona 23. 07. 2018,
• przyjmowanie dokumentów w dniach: 24 – 25. 07. 2018.
• ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 27 lipca 2018.

II NABÓR
• rejestracja elektroniczna: od 30 lipca do 13 września 2018;
• ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 16 września 2018;
• egzaminy praktyczne 17 -18 września 2018 godz. 9.00, budynek A-24 (ul. Wiśniowa 10)
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 18 września 2018;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 19 – 22 września 2018, w sali 101 al. Wojska Polskiego 69; 65-762 Zielona Góra;
• ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 25 września 2018.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wiśniowa 10
65 - 517 Zielona Góra

sekretariat@wa.uz.zgora.pl

www.wa.uz.zgora.pl