Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Malarstwo - studia magisterskie

Wydział: Wydział Artystyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent, wyposażony w gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie kultury i sztuki, jest świadomym swej roli artystą malarzem (otrzymuje dyplom magistra sztuki). Potrafi skutecznie kształtować własną drogę twórczą. Panorama sztuk wizualnych jest dla niego, w kontekście historycznym i współczesnym, obszarem kreatywnej refleksji o kulturze. Jako artysta, twórczo rozwija język wypowiedzi artystycznej, w szeroko rozumianej dziedzinie malarstwa.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł zawodowy magistra, licencjata lub równorzędny tego samego lub pokrewnego kierunku.
Kierunkami pokrewnymi są: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, sztuki wizualne,,pedagogika ze spec. animacja kultury, rzeźba, wychowanie plastyczne, wzornictwo.
Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo.
20 września 2016 r.od godz. 10.00 w Instytucie Sztuk Wizualnych przy ul. Wiśniowej 10 w Zielonej Górze odbędzie się przegląd prac własnych wraz z rozmową kwalifikacyjną.To pierwszy etap.
Przegląd prac własnych (prace z malarstwa i rysunku bądź prezentacja dyplomu artystycznego) wraz z rozmową kwalifikacyjną na temat przedstawionych prac oraz współczesnego życia artystycznego. Przewiduje się możliwość prezentacji w dwóch możliwych wariantach jako:pokazu prac plastycznych w formie wystawy lub prezentacji na nośniku cyfrowym – jeżeli wymaga tego charakter dyplomu – wymagana jest prezentacja zarejestrowana w następujących (do wyboru) formatach: jpg, pdf, avi.
Zgodnie z zasadami ustalania punktacji na studia drugiego stopnia zamieszczonymi w przepisach ogólnych w drugim etapie brany jest pod uwagę: wynik ukończenia studiów wpisany na dyplomie ukończenia studiów,
zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.
Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji za dwa etapy.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 20 czerwca 2016 r. do 15 września 2016 r. w godz. 8.00 - 14.00 w sali 101R przy al. Wojska Polskiego 69 (bud.A-17) w Zielonej Górze należy składać dokumenty i rejestrować się elektronicznie.
20 września 2016 r.od godz. 10.00 w Instytucie Sztuk Wizualnych przy ul. Wiśniowej 10 w Zielonej Górze odbędzie się przegląd prac własnych wraz z rozmową kwalifikacyjną.
22 września 2016 r. po godz. 14.00 na stronie internetowej rektrutacji zostana ogłoszone listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wiśniowa 10
65 - 517 Zielona Góra

sekretariat@wa.uz.zgora.pl

www.wa.uz.zgora.pl