Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe - studia magisterskie

Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
To 2.letnie studia, prowadzące do tytułu zawodowego magistra.

Podstawą realizacji edukacyjnej strategii jakościowej jest spełnianie oczekiwań studentów poprzez kształcenie ich na wysokim europejskim poziomie oraz przekazywanie wiedzy przydatnej w praktyce gospodarczej z zastosowaniem nowoczesnych środków edukacyjnych i dążenie do odczucia przez nich satysfakcji. W trakcie zajęć prezentowane są uwarunkowania polityki bezpieczeństwa, militarne i pozamilitarne zagrożenia bezpieczeństwa, sposoby i metody przeciwdziałania zagrożeniom lub ograniczania ich negatywnych skutków w sferze społecznej, ekonomicznej oraz politycznej, sposoby oddziaływania mediów w sytuacjach kryzysowych oraz możliwości ich wykorzystywania w sytuacji kryzysowej. Studenci zostaną także przygotowani do praktycznego działania w sytuacji kryzysowej, nabędą również umiejętności pozwalające im na kierowanie działaniami antykryzysowymi.

Limit miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi po 90 miejsc.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji:
Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnione są osoby, które mają tytuł zawodowy magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny.

Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji:
za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.
Kierunek ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia jest:
zgodny, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym),
pokrewny, gdy jest to kierunek: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa, międzynarodowe stosunki gospodarcze,politologia,,socjologia.
W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:
jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.
Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Studia stacjonarne i niestacjonarne:
Od 20 czerwca 2016 r. do 15 września 2016 r. w godz. 8:00-14:00 w sali sala 101R przy al. Wojska Polskiego 69, (bud. A-17) należy składać dokumenty i rejestrować się elektronicznie.
22 września 2016 r. po godz. 14.00 na stronie internetowej rekrutacji zostaną ogłoszone listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia.

Opłaty

AAzwiń
W przypadku studiów niestacjonarnych opłata za semestr wynosi 1 900 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wez.uz.zgora.pl
www.wez.uz.zgora.pl