Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" przeprowadzane są na terenie całego kraju w wybranych 17 ośrodkach akademickich.
Ich celem jest edukacja ekonomiczna elit na temat zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii Unii Gospodarczej i Walutowej.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Bank Polski.

Tematyka zajęć:

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w cyklu dwunastu spotkań sobotnio – niedzielnych obejmujących od 10 do 15 godzin (wykładów i ćwiczeń) w postaci następujących bloków tematycznych:

Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie
Teoretyczne podstawy integracji monetarnej
Korzyści i szanse wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro
Koszty i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro
Specyfika polskiej gospodarki a zdolność do czerpania korzyści i ekspozycji na koszty
Polityka pieniężna w unii walutowej
Polityka fiskalna w unii walutowej
Euro w roli waluty międzynarodowej
Europejski Bank Centralny
Budżet UE
Integracja rynków finansowych w UE i strefie euro
Perspektywy integracji walutowej w Europie
W tracie zjazdów odbywać się również będą Seminaria dyplomowe.
Na zajęciach i seminarium dyplomowym omawiana będzie aktualna sytuacja w strefie euro i jej konkurencyjność w zglobalizowanej gospodarce.
Zajęcia będą odbywały się na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego (ul. Podgórna 50 w Zielonej Górze).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
1. Zaliczenie bloków tematycznych w e-learningu
2. Pozytywne zaliczenie testu semestralnego
3. Napisanie pracy dyplomowej przez słuchacza.

Każda z prac oceniona na minimum dobry, zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu prowadzonej przez Uniwersytet Zielonogórski i będzie udostępniana każdemu zainteresowanemu pod warunkiem, iż nie będzie to służyło celom komercyjnym. Uniwersytet Zielonogórski wytypuje jedną pracę, która stanie się częścią zbioru materiałów publikowanych podczas corocznej konferencji organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Opłaty

AAzwiń
Studia są bezpłatne. (Finansuje się NBP).

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 zł. W przypadku, gdy zgłaszająca się osoba nie zostanie przyjęta, opłata jest zwracana.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wez.uz.zgora.pl
www.wez.uz.zgora.pl