Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących

Kategoria: Finanse i rachunkowość

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami różnych podmiotów gospodarujących. Efektem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, naliczania i ewidencji podatków, obsługi kadrowo-płacowej, zarządzania finansami, a także sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych. Studia są ukierunkowane na uzyskanie kompetencji niezbędnych do efektywnej pracy w obszarze rachunkowości i finansów w różnych typach jednostek i podmiotów gospodarczych. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie rozwiązań ewidencji księgowej i podatkowej, sporządzania sprawozdań finansowych oraz innych raportów. Umożliwiają słuchaczom zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem informacji wypływających z systemu księgowości, wyposażają absolwentów w umiejętności praktycznego wykorzystania instrumentów analizy finansowej. Słuchacze posiadający kilkuletnią praktykę w pionach finansowo –księgowych zostaną również przygotowani do egzaminu na głównego księgowego.

Studia przygotowują do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Studia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy nie tylko z zakresu rachunkowości, ale również z zakresu prawa, strategii podatkowej, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i wielu innych zagadnień przedstawionych w programie studiów.

Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych zarówno ekonomicznych jak i nieekonomicznych, posiadających wykształcenie wyższe: licencjackie, inżynierskie, magisterskie. Studia przeznaczone są dla osób pragnących związać swoją przyszłość z zawodem głównego księgowego lub chcących prowadzić usługowo księgi rachunkowe (biura rachunkowe), a także pracowników sektora finansów publicznych. Szerokie spektrum zagadnień poruszanych na studiach pozwala na uczestnictwo w nich osobom, które dopiero zaczynają pracę w księgowości, jak i osób pracujących w służbach finansowo -księgowych przedsiębiorstw i instytucji od wielu lat.


Świadectwo ukończenia studium stanowi podstawę do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, pracy w charakterze księgowego, organizowanie i prowadzenie rachunkowości, a także przygotowywanie decyzji finansowych w podmiotach gospodarczych i innych instytucjach. Ponadto, pozwala na wykonywanie zawodu księgowego w podmiocie gospodarczym oraz innych profesji wymagających wiedzy z zakresu rachunkowości.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów w Biurze Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania (ul. Podgórna 50, budynek A-0, pokój 11). Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc (30 miejsc). Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa przez 20 słuchaczy. W przypadku liczby kandydatów przewyższającej liczbę miejsc przewiduje się przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, których celem byłoby wyłonienie kandydatów w największym stopniu gwarantujących wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej lub utworzenie dwóch niezależnych grup.


WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany dostępny na stronie: http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe);
- odpis dyplomu studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II -stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł.;
- 1 zdjęcie;
-kserokopia dowodu osobistego;
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia zgodnie z umową zawartą pomiędzy słuchaczem a uczelnią w chwili rozpoczęcia studiów.


DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:


Biuro Dziekana
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Podgórna 50;
65-246 Zielona Góra,
budynek A-0, pokój 11
tel.: 68 328 25 55.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30 października 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr wynosi 1600 zł.

Opłata rekrutacyjna to 85 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wez.uz.zgora.pl
www.wez.uz.zgora.pl