Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Logistyka

Kategoria: Logistyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:Zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw, przyczynami dynamicznego rozwoju logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce, ich rolą we współczesnym biznesie, trendami rozwojowymi oraz technikami i narzędziami stosowanymi w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Poznanie przez słuchaczy podstawowych decyzji podejmowanych przez menedżerów w sferze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw oraz metod i narzędzi wspomagającymi podejmowanie tych decyzji.

Studia są adresowane w pierwszej kolejności do:
- menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw wszystkich szczebli firm produkcyjnych, handlowych i usługowych;
- kadry zarządzającej wszystkich szczebli firm logistycznych, spedytorskich, transportowych, składowych i kurierskich;
- menedżerów odpowiedzialnych za projektowanie produktów, prognozowanie, planowanie produkcji, zakupy, marketing, sprzedaż, systemy informatyczne czy obsługę klienta pragnących rozszerzyć swą wiedzę z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw;
- analityków, koordynatorów, specjalistów w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw z kilkuletnim stażem pracy;
- nauczycieli chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Po ukończeniu studiów absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów „Logistyka”.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
REKRUTACJA:
Kandydaci na studia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w Sekretariacie Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania (ul. Podgórna 50, budynek A-0, pokój 11). Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku liczby kandydatów przewyższającej liczbę miejsc przewiduje się przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, których celem byłoby wyłonienie kandydatów w największym stopniu gwarantujących wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej lub utworzenie dwóch niezależnych grup.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany -dostępny w wersji elektronicznej na stronie ww.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php

- odpis dyplomu studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II -stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;

- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł;

- 1 zdjęcia;

- kserokopia dowodu osobistego;

- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia zgodnie z umową zawartą pomiędzy słuchaczem a uczelnią w chwili rozpoczęcia studiów.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Podgórna50
65-246 Zielona Góra
Sekretariat Dziekana
budynek A-0, pokój 11
tel.: 68 328 25 55
Szczegółowe informacje na: http:http://www.dk.uz.zgora.pl/studia_podyplomowe/SP_19/LOGISTYKA.pdf

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Termin składania dokumentów: do 15 października 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr: 1 600,00 zł. Opłata rekrutacyjna: 85,00 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wez.uz.zgora.pl
www.wez.uz.zgora.pl