Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Transport i spedycja

Kategoria: Transport

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia działalności zawodowej w transporcie i spedycji oraz rozwój kompetencji wśród osób czynnych zawodowo. Uwzględniając dominację transportu drogowego w działalności transportowej program studiów w części dotyczącej tej gałęzi transportu zawiera zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy. Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w Załączniku nr 1 do przywołanego wyżej rozporządzenia, dzięki czemu słuchacz po ukończeniu studiów nabywa uprawnienia do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych (podstawa prawna: art. 38a ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U.2001 Nr
123 poz. 1371 i Dz.U. 2012 poz.1265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym).

Studia skierowane są do osób zamierzających podjąć działalność zarobkową na własny rachunek w transporcie i spedycji lub znaleźć w nich zatrudnienie, a w szczególności:
- jako przewoźnik drogowy (właściciel przedsiębiorstwa transportowego o specjalności transport rzeczy i/lub osób),
- zarządzający transportem, który kieruje operacjami transportowymi w imieniu przewoźnika drogowego,
- na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych,
- na stanowisku spedytora międzynarodowego i/lub krajowego,
- w działach transportu przedsiębiorstw wykonujących transport drogowy.

Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów „Transport i Spedycja”.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów w Biurze Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania (ul. Podgórna 50, budynek A-0, pokój 11). Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc (30 miejsc). Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa przez 20 słuchaczy. W przypadku liczby kandydatów przewyższającej liczbę miejsc przewiduje się przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, których celem byłoby wyłonienie kandydatów w największym stopniu gwarantujących wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej lub utworzenie dwóch niezależnych grup.


WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany dostępny na stronie: http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe);
- odpis dyplomu studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II -stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł.;
- 1 zdjęcie;
-kserokopia dowodu osobistego;
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia zgodnie z umową zawartą pomiędzy słuchaczem a uczelnią w chwili rozpoczęcia studiów.


DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

Biuro Dziekana
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Podgórna 50;
65-246 Zielona Góra,
budynek A-0, pokój 11
tel.: 68 328 25 55.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 15 października 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr wynosi 1600 zł.

Opłata rekrutacyjna to 85 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wez.uz.zgora.pl
www.wez.uz.zgora.pl