Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Elektrotechnika - studia magisterskie

Wydział: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Opis kierunku

AAzwiń
To 1,5-roczne studia, prowadzące do tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Elek­trotech­nika jest dziedz­iną nauki i tech­niki związana z elek­trycznoś­cią. Zaj­muje się teorią oraz zas­tosowaniem zjawisk fizy­cznych z dziedziny elek­tryczności i mag­ne­tyzmu w różnych gałęzi­ach gospo­darki. Obe­j­muje zagad­nienia doty­czące energii elek­trycznej: wyt­warzanie, przesyłanie i użytkowanie; tech­nik pomi­arowych wielkości fizy­cznych oraz zagad­nienia związane z przetwarzaniem i anal­izą syg­nałów elektrycznych.

Kierunek studiów Elek­trotech­nika jest właś­ciwy dla osób zain­tere­sowanych przed­mio­tami ścisłymi i tech­niką. Służy zdoby­wa­niu wiedzy mery­to­rycznej i umiejęt­ności prak­ty­cznych związanych z pro­jek­towaniem, budową i eksploat­acją różnego rodzaju urządzeń i sys­temów elek­trycznych wyko­rzysty­wanych w różnych gałęzi­ach prze­mysłu i usług: pro­duk­cyjnych, zabez­piecza­ją­cych, łączeniowych, pomi­arowych i steru­ją­cych. Stu­denci Elek­trotech­niki uczą się kom­put­erowo wspo­ma­ganego pro­jek­towa­nia sieci i insta­lacji elek­trycznych, ochrony i zabez­piecza­nia oraz eksploat­acji urządzeń elek­trycznych. Poz­nają najnowsze tech­nolo­gie i urządzenia z zakresu ener­gooszczęd­nego użytkowa­nia energii elek­trycznej, odnaw­ial­nych źródeł energii, pro­jek­towa­nia tzw. inteligent­nych budynków, tech­niki mikro­pro­ce­sorowej, pro­jek­towa­nia układów pomi­arowych oraz sys­temów diag­nos­ty­cznych i mon­i­torowa­nia, obsługi i pro­gramowa­nia układów sterujących.

Celem ksz­tałce­nia na stu­di­ach II stop­nia na kierunku Elek­trotech­nika jest przy­go­towanie wysoko wyk­wal­i­fikowanej kadry posi­ada­jącej wiedzę, umiejęt­ności prak­ty­czne i kom­pe­tencje społeczne niezbędne do samodziel­nej pracy twór­czej oraz do pode­j­mowa­nia decyzji, nad­zorowa­nia i kierowa­nia zespołami pra­cown­iczymi w wielu dziedz­i­nach gospo­darki pow­iązanych z elek­trycznoś­cią. Absol­wenci tych studiów przy­go­towani są również do pracy w zespołach naukowo – badaw­czych oraz mają możliwość dalszego kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dlaczego warto studiować:

Kierunek studiów w dziedzinie niezbęd­nej do funkcjonowa­nia wielu gałęzi prze­mysłu i usług z per­spek­tywą atrak­cyjnej i dobrze płat­nej pracy – cią­gle jest duży popyt na absol­wen­tów tego kierunku.

Możli­wość zdoby­cia wszech­stron­nego wyk­sz­tałce­nia w bardzo ważnej, cią­gle rozwi­ja­jącej się dziedzinie z przy­go­towaniem do kreaty­wnego myśle­nia i dzi­ała­nia, pode­j­mowa­nia i real­iza­cji samodziel­nych zadań inżynier­s­kich oraz naukowo-badawczych, jak również twór­czej pracy zespołowej.

Absol­wenci kierunku Elek­trotech­nika stanowią poszuki­waną kadrę tech­niczną (w kraju i za granicą) dla dużych zakładów prze­mysłowych, mniejszych przed­siębiorstw i firm, w których wyko­rzysty­wane są różnorodne urządzenia elek­tryczne, elek­tron­iczne oraz komputerowe.

Stu­denci kierunku Elek­trotech­nika na UZ mają unikalną w skali kraju możli­wość stu­diowa­nia na Zin­te­growanych Stu­di­ach Zagranicznych Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen (Niemcy) i Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i otrzy­ma­nia dyplomów ukończenia obu uczelni.

Ukończe­nie studiów II stop­nia na kierunku Elek­trotech­nika umożli­wia ubie­ganie się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w spec­jal­ności insta­la­cyjnej w zakre­sie sieci, insta­lacji i urządzeń elek­trycznych i elektroenergetycznych.

Absolwenci studiów drugiego stopnia mają możliwość dalszego kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł zawodowy inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Elektrotechnika, powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku studiów, w szczególności:

- ma wiedzę w zakresie praw, metod opisu i analizy obwodów elektrycznych oraz pól i fal elektromagnetycznych i potrafi się nimi posługiwać,
- zna podstawowe metody pomiarowe i diagnostyczne stosowane w elektrotechnice i potrafi posługiwać się nowoczesnymi przyrządami pomiarowymi,
- ma wiedzę na temat eksploatacji urządzeń i systemów elektrycznych, w tym o wytwarzaniu, przesyle i przetwarzaniu energii elektrycznej, o podstawowych układach elektronicznych i energoelektronicznych,
- zna i potrafi posługiwać się układami cyfrowymi, środowiskami programistycznymi i narzędziami informatycznymi do rozwiązywania typowych problemów inżynierskich w zakresie elektrotechniki.


Limit miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi po 45.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja na studia rozpoczyna się 1 lutego 2020 roku. Rok akademicki dla studiów drugiego stopnia rozpoczyna się od semestru letniego 2019/2020.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr nauki na studiach niestacjonarnych wynosi 2 100 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 2
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wiea.uz.zgora.pl

www.wiea.uz.zgora.pl