Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Informatyka - studia magisterskie

Wydział: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Opis kierunku

AAzwiń
Infor­matyka to nowoczesna i dynam­icznie rozwi­ja­jąca się dziedz­ina wiedzy. Wiedza infor­maty­czna sze­roko wyko­rzysty­wana jest w prze­myśle oraz niemal wszys­t­kich sfer­ach życia pub­licznego. Cią­gle rozwi­ja­jące się tech­nolo­gie infor­maty­czne stały się impulsem do roz­woju prze­mysłu oraz społeczeństwa infor­ma­cyjnego. Zapotrze­bowanie na spec­jal­istów z branży IT rośnie w szyb­kim tem­pie. Często pra­co­dawcy mają prob­lem ze znalezie­niem odpowied­nio wyk­wal­i­fikowanej kadry infor­maty­cznej. Dlat­ego, atrak­cyjnej pracy dla dobrze wyk­sz­tał­conych infor­matyków nie zabraknie. Dziedz­ina Infor­matyka obe­j­muje między innymi: algo­ryt­mikę, struk­tury danych, pro­gramowanie struk­tu­ralne i obiek­towe, architek­tury kom­put­erów, sys­temy oper­a­cyjne, sieci kom­put­erowe, tech­nolo­gie i aplikacje mobilne, inżynierię opro­gramowa­nia, sys­temy baz danych i hur­townie danych, pro­jek­towanie sys­temów infor­maty­cznych, grafikę kom­put­erową, tech­nolo­gie Web oraz aplikacje inter­ne­towe, pro­gramowanie równoległe i rozpros­zone, bez­pieczeństwo sys­temów infor­maty­cznych oraz sieci kom­put­erowych, układy mikro­pro­ce­sorowe, prze­mysłowe sieci kom­pute­rowe, testowanie sys­temów infor­maty­cznych, ele­menty sztucznej inteligencji. Głównym celem ksz­tałce­nia na kierunku Infor­matyka jest wyk­sz­tałce­nie spec­jal­istów posi­ada­ją­cych niezbędną wiedzę, umiejęt­ności prak­ty­czne oraz kom­pe­tencje społeczne do pod­ję­cia pracy w fir­mach branży IT, bądź wdraża­ją­cych nowoczesne rozwiąza­nia informatyczne.

Dlaczego warto studiować:

To dynam­icznie rozwi­ja­jący się kierunek studiów umożli­wia­jący real­iza­cję oraz rozwi­janie włas­nych zainteresowań.
Duże zapotrze­bowanie na dobrze wyk­sz­tał­conych infor­matyków ze strony przedsiębiorstw.
Najbardziej pop­u­larny kierunek studiów w grupie nauk technicznych.
Wysoko oce­niona jakość ksz­tałce­nia przez Państ­wową Komisję Akredy­ta­cyjną (wyróżnienie).
Możli­wość poz­na­nia nowoczes­nych narzędzi, sprzętu oraz tech­nologii informatycznych.
Zaję­cia real­i­zowane są przez kadrę posi­ada­jącą dłu­go­let­nie doświad­cze­nie zawodowe.
Zajęcia lab­o­ra­to­ryjne odbywają się w wyposażonych w nowoczesny sprzęt oraz komer­cyjne opro­gramowanie firm Microsoft, IBM, CISCO.
Studenci mają możli­wość real­i­zowa­nia włas­nych pomysłów w ramach kół studenckich.
Prace dyplo­mowe studenci przygotowują we współpracy z zaprzy­jaźnionymi fir­mami branży IT jak również z innymi fir­mami z regionu.
Podczas studiów studenci mają możli­wość uzyska­nia cer­ty­fikatów ukończenia akademii Cisco i Microsoft.
Podczas studiów studenci mają możli­wość stu­diowa­nia oraz odby­wa­nia prak­tyk stu­denc­kich na uczel­ni­ach part­ner­s­kich w ramach pro­gramu Erasmus+.


Absolwenci studiów drugiego stopnia mają możliwość dalszego kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł zawodowy inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Informatyka, powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, w szczególności:

- posiadać uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu podstawowych struktur danych, projektowania algorytmów oraz analizy ich poprawności i złożoności,
- znać podstawowe paradygmaty programowania strukturalnego, obiektowego, współbieżnego i rozproszonego, a także wybrane języki i środowiska programowania,
- mieć uporządkowaną, szczegółową wiedzę w zakresie technologii, usług i protokołów stosowanych w sieciach komputerowych, oraz zagrożeń ich bezpieczeństwa pracy,
- znać techniki i narzędzia programowania baz danych, oraz złożone aplikacje dostępu do bazy,
- mieć uporządkowana wiedzę w zakresie budowy systemów operacyjnych, ich specyfikacji i zastosowań, oraz zna podstawowe zasady i narzędzia administrowania tymi systemami.

Limit miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi po 60.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja na studia rozpoczyna się 1 lutego 2020 roku. Rok akademicki dla studiów drugiego stopnia rozpoczyna się od semestru letniego 2019/2020.

Opłaty

AAzwiń
W przypadku studiów niestacjonarnych opłata za semestr wynosi 2 200 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 2
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wiea.uz.zgora.pl

www.wiea.uz.zgora.pl