Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Biznes elektroniczny - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Opis kierunku

AAzwiń
To 4 - letnie studia, prowadzące do tytułu zawodowego inżyniera.

Dynamicznie rozwijające się technologie komputerowe, informacyjne oraz internetowe doprowadziły do rewolucji w gospodarce nadając jej nowy globalny wymiar określany mianem biznesu elektronicznego. Pośród podstawowych gałęzi biznesu elektronicznego można między innymi wymienić: analitykę biznesową, komunikację elektroniczną, bankowość i handel elektroniczny, reklamę internetową, usługi w chmurach obliczeniowych, media społecznościowe oraz E-learning. Prowadzenie działalności gospodarczej przy użyciu systemów informatycznych stanowi obecnie podstawę rozwijającego się dynamicznie społeczeństwa informacyjnego. Jednocześnie wielu pracodawców wskazuje na pogłębiający się niedobór wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej potrafiącej tworzyć i obsługiwać systemy informatyczne oraz technologie internetowe wspierające prowadzenie działalności gospodarczej. Celem kształcenia na kierunku biznes elektroniczny jest przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub uzyskania atrakcyjnej pracy w obszarze wytwarzania e-produktów i świadczenia e-usług.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku praktycznym biznes elektroniczny potrafi modelować i analizować procesy biznesowe, a także
użytkować systemy informatyczne klasy korporacyjnej (ERP, CRM, SCM).

Zna i potrafi stosować rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo w systemach przechowywania danych oraz systemach teleinformatycznych.
Umie projektować i tworzyć hurtownie danych oraz systemy analityczne (OLAP).

Potrafi składować, przetwarzać i analizować duże zbiory danych (Big Data), w tym dane przestrzenne (GIS).

Potrafi praktycznie wykorzystywać metody i narzędzia inżynierii danych, w tym techniki analitycznej statystyki, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji w połączeniu z technologiami wizualizacji, optymalizacji, baz danych, pozyskiwania wiedzy i narzędziami prototypowania.

Posiada umiejętność wykorzystania technologii mobilnych i przetwarzania w chmurze na potrzeby systemów korporacyjnych i E-biznesu.Potrafi wykorzystać technologie internetowe w działalności biznesowej i marketingowej. Potrafi zarządzać zespołem projektowym z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi informatycznych. Potrafi zaprojektować biznes plan dla firmy innowacyjnej.

Stanowiska pracy: infor­matyk biznesowy, anal­i­tyk biznesowy, specjalista/ menedżer ser­wisów internetowych, kon­sul­tant usług informatycznych, inżynier danych, inżynier busi­ness intelligence, inte­gra­tor i admin­is­tra­tor sys­temów ERP, CRM, SCM, anal­i­tyk mediów społecznościowych, admin­is­tra­tor sys­temów IT, anal­i­tyk i pro­jek­tant sys­temów IT, kierownik dzi­ału IT, tech­nolog sys­temów infor­maty­cznych i teleko­mu­nika­cyjnych (Tech­nolog ICT), pro­jek­tant i pro­gramista sys­temów biz­nesu elektronicznego, spec­jal­ista mar­ketingu elektronicznego. właś­ci­ciel innowa­cyjnej firmy IT.

Dlaczego warto studiować:

Ten innowa­cyjny kierunek studiów związany jest z nowoczes­nymi tech­nolo­giami infor­ma­cyjnymi i inter­ne­towymi oraz z per­spek­tywą atrak­cyjnej i dobrze płat­nej pracy.

Są to stu­dia o pro­filu prak­ty­cznym, zapew­ni­a­jące semes­tralną prak­tykę zawodową w wiodą­cych w branży przed­siębiorstwach kra­jowych i kor­po­rac­jach międzynarodowych.

Ponad 1 000 godzin zajęć prak­ty­cznych w doskonale wyposażonych lab­o­ra­to­-
ri­ach spec­jal­isty­cznych real­i­zowanych przez kadrę posi­ada­jącą doświad­cze­nie praktyczne.

Możli­wość kon­taktu z przed­siębior­cami i real­iza­cji dyplomów inżynier­s­kich w fir­mach z regionu i nie tylko.

Możli­wość poz­na­nia komer­cyjnych sys­temów infor­maty­cznych stosowanych w biz­ne­sie elek­tron­icznym dostar­czanych przez wiodą­cych pro­du­cen­tów tj. IBM, SAP, SAS, Cisco czy Microsoft.

Zaję­cia z zarządza­nia i ekonomiki przed­siębiorstw ukierunk­owane na prowadze­nie star­t-upów, co daje ogromne szanse na sukces włas­nej firmy.

Możli­wość otrzy­ma­nia nagrody na założe­nie włas­nej innowa­cyjnej firmy związanej z tech­nolo­giami ICT.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Do 15 września 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Zasady rekrutacji są identyczne, jak w pierwszym naborze: obowiązuje rejestracja elektroniczna i ranking świadectw. Jedynie na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, arteterapia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo i sztuki wizualne odbędą się przeglądy prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne albo sprawdziany.

Jednocześnie przypominamy, że trwa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/biznes-elektroniczny/

Limit miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi po 90.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kalendarz drugiej rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim:

• początek rejestracji internetowej – 1 sierpnia 2019 r.;
• zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 września br.;
• przegląd prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdziany – 17 września br.;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18 września br.;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 września br.;
• ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 25 września br.;

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr nauki na studiach niestacjonarnych wynosi 2 100 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 2
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wiea.uz.zgora.pl

www.wiea.uz.zgora.pl