Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filozofia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent studiów filozoficznych drugiego stopnia posiada wiedzę z zakresu historii filozofii polskiej oraz filozofii anglosaskiej, niemieckiej lub rosyjskiej. Potrafi tłumaczyć obcojęzyczne teksty naukowe. Zna aktualne problemy i dylematy filozoficzne związane z rozwojem nauki, przemianami ekonomicznymi, politycznymi i kulturowymi. Zna aktualne problemy i dylematy etyczne związane z rozwojem nauki, przemianami ekonomicznymi, politycznymi i kulturowymi. Ma podstawę do samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych, do tworzenia własnego obrazu świata oraz identyfikowania moralnych problemów, a także wyzwań współczesności. Potrafi precyzyjnie formułować i uzasadniać swoje poglądy. Absolwenci posiadają przygotowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w instytucjach akademickich, a także do pracy w instytucjach i organizacjach działających w różnych dziedzinach życia publicznego i zajmujących się szeroko pojętym kształtowaniem świadomości społecznej. Absolwenci odnajdą się zarówno jako pracownicy administracji publicznej (w szczególności w obszarach związanych z programami UE), jak też jako specjaliści do spraw marketingu, public relations, audytu etycznego, czy też zarządzania zasobami ludzkimi.

Na kierunku filozofia kandydat posiądzie wiedzę z zakresu specjalności Etyka w życiu publicznym. Specjalność ta została przygotowana z myślą o absolwentach studiów pierwszego stopnia z filozofii oraz innych kierunków, którzy chcieliby nie tylko poszerzyć teoretyczną wiedzę z etyki, ale także zmierzyć się z poruszanymi dotąd zagadnieniami i problemami etycznymi w praktyce. Absolwent studiów posiada szeroką wiedzę z zakresu etyki teoretycznej, a także posiada rozeznanie w aktualnych problemach i dylematach etycznych związanych z rozwojem nauki, przemianami ekonomicznymi, politycznymi i kulturowymi. Ma podstawę do samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych, do tworzenia własnego obrazu świata i identyfikowania moralnych problemów i wyzwań współczesności. Potrafi precyzyjnie formułować i uzasadniać swoje poglądy. Absolwenci posiadają przygotowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w instytucjach akademickich, a także do roli audytorów etycznych i bioetycznych, konsultantów do spraw etycznych w firmach zajmujących się inwestycjami kapitałowymi oraz instytucjach i organizacjach działających w różnych dziedzinach życia publicznego.

Limit miejsc na tym kierunku na studiach stacjonarnych i w formule "40 plus" wynosi po 15.

Absolwenci studiów drugiego stopnia mają możliwość dalszego kształcenia na kierunku filozofia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Są to 2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku filozofia, w szczególności:

- rozumieć podstawowe zasady krytycznej dyskusji i analizy,
- znać metody interpretacji tekstów,
- mieć świadomość różnic w postrzeganiu życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur,
- cechować się otwartością na nowe idee i gotowością do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów.

Filozofia w formule “40 plus” – formuła ta skierowana jest do osób czynnych zawodowo lub z różnych względów niemogących albo niechcących studiować w tradycyjnym trybie, którym umożliwiamy podjęcie bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ideą tej oferty jest realizacja zajęć dydaktycznych w dni powszednie, w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Do 15 września 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Zasady rekrutacji są identyczne, jak w pierwszym naborze: obowiązuje rejestracja elektroniczna i ranking świadectw. Jedynie na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, arteterapia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo i sztuki wizualne odbędą się przeglądy prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne albo sprawdziany.

Jednocześnie przypominamy, że trwa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kalendarz drugiej rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim:

• początek rejestracji internetowej – 1 sierpnia 2019 r.;
• zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 września br.;
• przegląd prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdziany – 17 września br.;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18 września br.;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 września br.;
• ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 25 września br.;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wh.uz.zgora.pl
www.wh.uz.zgora.pl