Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie ochroną informacji niejawnych

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Zajęcia będą odbywać się na zjazdach 2-dniowych: sobota –niedziela. Program obejmuje blok przedmiotów, które mają zapoznać słuchacza z technikami ochrony informacji, zabezpieczeniami teleinformatycznymi oraz przepisami prawa regulującymi te zjawiska. Ponadto słuchacze zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności związane z obsługą kancelarii i zarządzaniem dokumentacją w archiwum. Przedmioty realizowane będą przez dwa semestry i zakończą się zaliczeniem z oceną lub egzaminem. W ostatnim semestrze złożona będzie praca dyplomowa.

Absolwent studiów podyplomowych otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie ochroną informacji niejawnych”, zdobędzie wiadomości i umiejętności praktyczne związane z obsługą kancelarii tajnej, zarządzaniem dokumentacją i informacją w archiwum zakładowym.
Oprócz tego absolwent posiądzie informacje z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i procedur ochrony informacji, a także zapozna się z podstawowymi zagadnieniami prawa administracyjnego.

Wskazane umiejętności i zdobyta wiedza przygotują absolwentów do pracy na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych i obsługą kancelarii tajnej.


Po ukończeniu studiów absolwent zdobywa uprawnienia w zakresie zarządzania informacją i dokumentacją i otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem wstępnym przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu magistra, inżyniera lub licencjata dowolnych studiów wyższych.

Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń i wniesienia opłaty.

WYMAGANE DOKUMENTY:
-podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
-dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej i za pierwszy semestr;
-dyplom lub odpis dyplomu;
-1 fotografia;
-kserokopia dowodu osobistego.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Wydział Humanistyczny UZ
Instytut Historii
al. Wojska Polskiego 69
65 –762 Zielona Góra
tel.: 68 328 32 72.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30 listopada 2019 r.

DOKUMENTY PRZYJMUJE: Instytut Historii UZ; tel.68 328 32 72.
Wydział Humanistyczny UZ; tel. 68 328 32 99.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 350 zł;


OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wh.uz.zgora.pl
www.wh.uz.zgora.pl