Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Wiedza o kulturze

Kategoria: Filozofia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Zakres przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu jest zgodny z zakresem podstawy programowej dla przedmiotu Wiedza o kulturze, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
Absolwent studiów podyplomowych posiada kwalifikacje i kompetencje
merytoryczne niezbędne do prowadzenia zajęć lekcyjnych w zakresie przedmiotu Wiedza o kulturze w zakresie prezentowanym w programie studiów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich różnych kierunków, bądź też są studentami ostatniego roku studiów II stopnia (studenci ostatniego roku studiów magisterskich muszą złożyć
dyplom ich ukończenia najpóźniej do końca drugiego semestru właściwej edycji studiów podyplomowych). Decyduje kolejność zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:
1. podanie o przyjęcia na studia podyplomowe;
2. dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (studenci ostatniego roku studiów II stopnia mogą złożyć dyplom w późniejszym terminie – najpóźniej do końca 2 semestru studium podyplomowego);
3. 1 zdjęcie;
4. dowód wpłaty rekrutacyjnej w oryginale;
5. kserokopia dowodu osobistego;
6. (dodatkowo dla osób, które nie mają ukończonych studiów z przygotowaniem pedagogicznym zaświadczenie o ukończonym kursie pedagogicznym kwalifikacyjnym).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30.09.2015 r.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Instytut Filozofii
al. Wojska Polskiego 71 A
65-762 Zielona Góra
Tel: 68 328 31 20

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 300,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł;

INFORMACJE DODATKOWE: opłata za dyplom 30,00 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wh.uz.zgora.pl
www.wh.uz.zgora.pl