Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Praktyczne aspekty pozyskiwania funduszy europejskich

Kategoria: Politologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych chcących pozyskać wiedzę z zakresu pozyskiwania środków strukturalnych Unii Europejskiej po 2013 r.

Po ukończeniu studiów ich absolwenci posiądą wiedzę oraz umiejętności
między innymi z zakresu podstaw prawa europejskiego, polityki regionalnej Unii Europejskiej, interwencji UE realizowanej w Polsce w latach 2007-2013, umiejętności przygotowywania kart projektowych, podstaw przygotowywania studiów wykonalności, czy też kontroli inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dało możliwości chociażby partycypowania w jej budżecie. W tym kontekście istotną rolę odegrają dwa kanały redystrybucji europejskich środków: Polityka Strukturalna oraz Wspólna Polityka Rolna. Oprócz koniecznej wiedzy teoretycznej w tym zakresie, ważne będzie pozyskanie wiedzy praktycznej podczas zajęć
warsztatowych. W związku z tym w programie studiów przewidziano zajęcia praktyczne z zakresu metodologii budowy projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Ponadto słuchacze zaznajomieni zostaną z problematyką rozwoju samorządności w procesie integracji
europejskiej, planowania strategicznego w samorządach terytorialnych, wspierania przedsiębiorczości, udziału Polski w programach wsparcia UE.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie na studia;
- 2 zdjęcia;
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
- dyplom lub odpis dyplomu.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
REKRUTACJA: Od 1.03.2015 do 30 września 2015 r.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat Instytutu Politologii
al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
tel. (068) 328 47 73
e-mail: sekretariat@ip.uz.zgora.pl

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1600 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wh.uz.zgora.pl
www.wh.uz.zgora.pl