Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia angielska - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra.


Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia, filologia angielska, w szczególności:

- uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o powiązaniach językoznawstwa i literaturoznawstwa angielskiego z innymi dyscyplinami naukowymi (filozofia, psychologia, pedagogika, historia, kulturoznawstwo) i rozumie zasadność wykorzystywania ich zdobyczy w obrębie wybranego kierunku studiów neofilologicznych,
- pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka angielskiego oraz jego uwarunkowaniach kulturowo-historycznych,
- pogłębione umiejętności badawcze w zakresie językoznawstwa i/lub literaturoznawstwa angielskiego, umożliwiające sprawne wykorzystywanie i łączenie różnych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych narzędzi pomiaru danych, a także oryginalne rozwiązywanie postawionych problemów,
- umiejętność krytycznej analizy różnych teorii językoznawczych i literaturoznawczych oraz merytorycznej argumentacji zestawiającej własne poglądy z poglądami różnych autorów i prowadzącej do formułowania spójnych wniosków, a także tworzenia syntetycznych podsumowań w języku angielskim.

Limit miejsc na studiach stacjonarnych wynosi 25, a na studiach niestacjonarnych 30.

Absolwenta cechują wysoko rozwinięte umiejętności kontekstualizowania i integrowania wiedzy z różnych dziedzin. Dobrze rozwinięta jest umiejętność samodzielnego pozyskiwania i opracowywania potrzebnych informacji. Absolwent potrafi dokonywać samodzielnej oceny faktów i zjawisk oraz logicznie uzasadnić swój wybór. Nabyta wiedza oraz zdobyte umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają absolwentowi lepiej odnaleźć się na rynku pracy.

Absolwent filologii angielskiej II stopnia legitymuje się bardzo dobrym poziomem praktycznej znajomości języka angielskiego (C2) dobrym (B2+) w zakresie innego języka nowożytnego. Posiada gruntowną wiedzę na temat języka, literatury i kultury, jak również aktualnych zagadnień życia społeczno-politycznego ze szczególnym uwzględnieniem krajów będących przedmiotem zainteresowania wybranej specjalności. Wiedza ta jest skontekstualizowana interdyscyplinarnie w perspektywie europejskiej, co umożliwia mu swobodną orientację w różnych dziedzinach kultury i nauki.

Pomimo tego, że studia drugiego stopnia nie mają zasadniczo charakteru zawodowego, uzyskane w ich toku wiedza i umiejętności bez wątpienia rozszerzają wachlarz możliwości zatrudnienia oraz przede wszystkim radykalnie zwiększają szanse awansu zawodowego. Zwłaszcza dobrze rozwinięte kompetencje społeczne w połączeniu z bardzo dobrą znajomością języka oraz realiów kulturowych, społecznych i gospodarczych predestynują absolwenta do sprawowania odpowiedzialnych funkcji w firmach, instytucjach użyteczności publicznej, urzędach itd. oraz sprawiają, że jest on dobrze przygotowany do podejmowania odpowiedzialnych zadań i samodzielnego rozwiązywania problemów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Do 15 września 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Zasady rekrutacji są identyczne, jak w pierwszym naborze: obowiązuje rejestracja elektroniczna i ranking świadectw. Jedynie na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, arteterapia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo i sztuki wizualne odbędą się przeglądy prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne albo sprawdziany.

Jednocześnie przypominamy, że trwa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kalendarz drugiej rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim:

• początek rejestracji internetowej – 1 sierpnia br.;
• zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 września br.;
• przegląd prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdziany – 17 września br.;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18 września br.;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 września br.;
• ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 25 września br.;

Opłaty

AAzwiń
Na studiach niestacjonarnych opłata za semestr wynosi 2 200 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wh.uz.zgora.pl
www.wh.uz.zgora.pl