Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Filologia germańska - studia magisterskie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia, filologia germańska, w szczególności:

- kompetencje językowe co najmniej na poziomie B2,
- wiedzę w zakresie podstawowych pojęć z obszaru językoznawstwa i literaturoznawstwa,
- umiejętność opisu i interpretacji podstawowych zjawisk kulturowych i wytworów kultury, szczególnie tekstu literackiego,
- znajomość podstawowych technik, metod i narzędzi badawczych stosowanych w naukach filologicznych,
- podstawową wiedzę na temat geograficznych, politycznych, społecznych realiów krajów niemieckiego obszaru językowego,
- podstawową wiedzę na temat dorobku kulturowego krajów niemieckojęzycznych.


Kompetencje ogólne:
Absolwenta cechują wysoko rozwinięte umiejętności kontekstualizowania i wiązania wiedzy z różnych dziedzin. Dobrze rozwinięta jest umiejętność samodzielnego pozyskiwania i przetwarzania potrzebnych informacji. Absolwent potrafi dokonywać samodzielnej oceny faktów i zjawisk oraz w razie potrzeby logicznie uzasadnić swój wybór. Szerokość i głębokość wiedzy oraz różnorodność zdobytych umiejętności pogłębiają kompetencje społeczne absolwenta, zwiększając jego pewność i ułatwiając mu m.in. samodzielne nawiązywanie oraz podtrzymywanie kontaktów.

Kompetencje merytoryczne:
Absolwent legitymuje się bardzo dobrym poziomem praktycznej znajomości języka niemieckiego (C 2). Posiada on gruntowną wiedzę na temat języka, literatury i kultury, jak również aktualnych zagadnień życia społeczno-politycznego ze szczególnym uwzględnieniem krajów niemieckiego obszaru językowego. Wiedza ta jest skontekstualizowana interdyscyplinarnie w perspektywie europejskiej, co umożliwia mu swobodne poruszanie po różnorakich działach kultury i nauki.

Rozszerzenie i pogłębienie możliwości zawodowych:
Pomimo tego, że studia drugiego stopnia nie mają zasadniczo charakteru zawodowego, uzyskane w ich toku wiedza i umiejętności bez wątpienia rozszerzają wachlarz możliwości zatrudnienia oraz – przede wszystkim – radykalnie zwiększają szanse awansu zawodowego. Zwłaszcza dobrze rozwinięte kompetencje społeczne w połączeniu z bardzo dobrą znajomością języka oraz społecznych, gospodarczych i.in. realiów krajów Europy Zachodniej predestynują absolwenta do sprawowania odpowiedzialnych funkcji w firmach, instytucjach użyteczności publicznej, urzędach itd. oraz sprawiają, że jest on dobrze przygotowany do przejmowania odpowiedzialnych zadań i samodzielnego rozwiązywania skomplikowanych problemów.

Limit miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi po 15.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Do 15 września 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Zasady rekrutacji są identyczne, jak w pierwszym naborze: obowiązuje rejestracja elektroniczna i ranking świadectw. Jedynie na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, arteterapia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo i sztuki wizualne odbędą się przeglądy prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne albo sprawdziany.

Jednocześnie przypominamy, że trwa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kalendarz drugiej rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim:

• początek rejestracji internetowej – 1 sierpnia br.;
• zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 września br.;
• przegląd prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdziany – 17 września br.;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18 września br.;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 września br.;
• ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 25 września br.;

Opłaty

AAzwiń
Opłata za 1 semestr studiów niestacjonarnych wynosi 2 200 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wh.uz.zgora.pl
www.wh.uz.zgora.pl