Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Stosunki międzykulturowe - studia licencjackie

Wydział: Wydział Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 3-letnie studia, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata.

Absolwent studiów stosunki międzykulturowe uzyskuje wiedzę na temat podstawowych determinantów współczesnych relacji społecznych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem polityki wobec imigrantów oraz uchodźców, których liczba stale wzrasta. Student prawidłowo rozpoznaje źródła napięć oraz problemów pomiędzy przedstawicielami różnych cywilizacji, w tym religii oraz kultur, które organizują współczesne myślenie o świecie oraz otaczającej nas rzeczywistości.

Student zostaje wyposażony w umiejętności decydowania oraz rozstrzygania pomiędzy racjami stronnictw: multikulturalizmu oraz podejścia międzykulturowego z zachowaniem pierwotnej tożsamości politycznej. Rozumie reguły akulturacji, a także schematyczność myślenia o cechach kulturowych różnorodnych społeczeństw i grup interesu. Potrafi rozróżniać dyskursy na temat relacji międzykulturowych w debatach publicznych, jak również rozumie istotę norm społecznych oraz ich selektywność w narracji obozów politycznych. Zdobywa umiejętność analizy potocznych dyskursów na temat różnic międzykulturowych, jakie stają się przedmiotem rywalizacji politycznej. Rozumie zaszłości historyczne oraz potrzebę koegzystencji oraz wzajemnego szacunku wobec własnych osiągnięć materialnych, a także idei.

Potrafi określić własne stanowisko w odniesieniu do celów poszczególnych wspólnot europejskich, bez przyznawania im pierwszeństwa na mocy postulatywnej uniwersalności. Grupuje argumenty międzykulturowe, dzieląc je na konfrontacyjne oraz implikujące budowę społeczeństwa globalnego. Rozumie istotę integracji europejskiej, zarówno na poziomie standardowych działań instytucjonalnych, jak również oddolnych inicjatyw społecznych, jednoczących ludzi w oparciu o reprezentatywną dlań tożsamość. Student otrzymuje wiedzę na temat dynamiki współczesnych przekształceń kulturowych, które wpływają na zmiany charakteru rywalizacji politycznej: sporu, konfrontacji, ataków werbalnych, aktów terroru oraz wojny asymetrycznej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na:
http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/stosunki-miedzykulturowe/

Limit miejsc na tym kierunku wynosi 30.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
• rejestracja elektroniczna: od 1 czerwca do 5 lipca 2018;
• ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 8 lipca 2018;
• zakwalifikowani do przyjęcia z listy rankingowej: lista zostanie ogłoszona 11.07.2018,
• przyjmowanie dokumentów w dniach: 12 – 14.07. 2018 w sali 101 al. Wojska Polskiego 69; 65-762 Zielona Góra;

I tura – z listy rezerwowej, lista zostanie ogłoszona 17. 07. 2018,
• przyjmowanie dokumentów w dniach: 18 – 19. 07. 2018;

II tura – z listy rezerwowej, lista zostanie ogłoszona 23. 07. 2018,
• przyjmowanie dokumentów w dniach: 24 – 25. 07. 2018.
• ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 27 lipca 2018.


II NABÓR

• rejestracja elektroniczna: od 30 lipca do 13 września 2018;
• ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 16 września 2018;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 18 września 2018;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 19 – 22 września 2018 w sali 101 al. Wojska Polskiego 69; 65-762 Zielona Góra;
• ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 25 września 2018.


Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wh.uz.zgora.pl
www.wh.uz.zgora.pl