Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Energetyka komunalna

Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 4. letnie studia, prowadzące do tytułu zawodowego inżyniera.

Absolwenci posiadają szeroką wiedzę o technologiach energetycznych, zarządzaniu w energetyce komunalnej oraz umiejętności rozwiązywania problemów projektowych i eksploatacyjnych w tej energetyki komunalnej, z wykorzystaniem zaawansowanych technik komputerowych.
Są oni również przygotowani do organizacji i realizacji inwestycji z zakresu energetyki komunalnej oraz nadzorowania procesu budowlanego. Studenci kształcą umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem kształcenia. Absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach, zatrudniających inżynierów mających specjalizację z energetyki komunalnej oraz instalacji sanitarnych, a także
w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Dodatkowo posiadają wiedzę oraz kompetencje inżynierskie pozwalające na podejmowanie własnej działalności gospodarczej.
Absolwenci mają wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań wytwarzania i dystrybucji energii oraz technologii sieci komunalnych i instalacji wewnętrznych w budynkach oraz przemyśle.
Są przygotowani do następujących zadań:
• doradztwa technicznego z zakresu energetyki komunalnej,
• projektowania i nadzorowania robót związanych z wykonawstwem urządzeń energetycznych i instalacji komunalnych,
• eksploatacji i monitorowania urządzeń i obiektów komunalnych oraz współpracujących z nimi instalacji w zakresie ciepłownictwa, elektroenergetyki, chłodnictwa i klimatyzacji,
• przygotowywania opracowań i analiz technicznych, ekonomicznych i formalnych procedur modernizacji gospodarki energetycznej w obszarach miejskich i gminach.
W trakcie studiów realizowana będzie semestralna praktyka zawodową, połączona z możliwością realizacji pracy dyplomowej w firmach i przedsiębiorstwach o profilu energetycznym, komunalnym, projektowym, budowlanym i instalacyjnym, a także w jednostkach administracyjnych.
Zatrudnienie: w przedsiębiorstwach związanych z produkcją i dystrybucją ciepła i energii elektrycznej; firmach projektowych, wykonawczych i konsultingowych w zakresie energetyki komunalnej; w jednostkach administracji terytorialnej i centralnej; w spółdzielniach mieszkaniowych i firmach zarządzających nieruchomościami; w przedsiębiorstwach i zakładach gospodarki komunalnej; w firmach budowlano – instalacyjnych; w firmach audytorskich w zakresie energetyki oraz budownictwa; prowadząc własną działalność gospodarczą.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji znajdują się na stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/energetyka-komunalna/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
• rejestracja elektroniczna: od 1 czerwca do 5 lipca 2018;
• ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 8 lipca 2018;
• zakwalifikowani do przyjęcia z listy rankingowej: lista zostanie ogłoszona 11.07.2018,
• przyjmowanie dokumentów w dniach: 12 – 14.07. 2018 w sali 101 al. Wojska Polskiego 69; 65-762 Zielona Góra;

I tura – z listy rezerwowej, lista zostanie ogłoszona 17. 07. 2018,
• przyjmowanie dokumentów w dniach: 18 – 19. 07. 2018;

II tura – z listy rezerwowej, lista zostanie ogłoszona 23. 07. 2018,
• przyjmowanie dokumentów w dniach: 24 – 25. 07. 2018.
• ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 27 lipca 2018.


II NABÓR
• rejestracja elektroniczna: od 30 lipca do 13 września 2018;
• ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 16 września 2018;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 18 września 2018;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 19 – 22 września 2018 w sali 101 al. Wojska Polskiego 69; 65-762 Zielona Góra;
• ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 25 września 2018.

Opłaty

AAzwiń
W przypadku studiów niestacjonarnych opłata za semestr wynosi 2 000 zł, a limit miejsc 40.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 1
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wbais.uz.zgora.pl

www.wbais.uz.zgora.pl