Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Inżynieria środowiska - studia magisterskie

Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Opis kierunku

AAzwiń
To 1,5.roczne studia, prowadzące do tytułu zawodowego magistra inżyniera. Limit miejsc wynosi 30.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań z zakresu projektowania systemów, technologii i urządzeń do transportu i oczyszczania wody i ścieków, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych, rozwiązywania problemów gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych oraz planowania i eksploatacji regionalnych i lokalnych systemów ochrony środowiska. Absolwent, obok podstawowej umiejętności metodologii projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń ochrony środowiska, dla różnorodnych potrzeb i w różnych skalach, posiada szeroką wiedzę z zakresu innych dziedzin nauki i techniki, które mają istotny wpływ na rozwój współczesnej inżynierii sanitarnej, stanu środowiska i warunków życia społeczeństwa.
Program dydaktyczny studiów obejmuje przedmioty, które powinny zapewnić absolwentowi ogólne wykształcenie uniwersyteckie, usystematyzowaną wiedzę z zakresu inżynierii i ochrony środowiska oraz szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w wybranej specjalności. Celem studiów jest również wykształcenie umiejętności pracy zespołowej, komunikacji społecznej, rozwijanie przedsiębiorczości i odpowiedzialności. Absolwenci posiadają znajomość przynajmniej jednego języka obcego oraz potrafią obsługiwać komputer i z nim współpracować.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnione są osoby, które mają tytuł zawodowy inżyniera, lub magistra inżyniera tego samego kierunku studiów bądź kierunku pokrewnego.

Kierunkami pokrewnymi są: chemia o specjal. chemia środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, kształtowanie środowiska, ochrona środowiska (z tyt. inżyniera).
Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji:
za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.
W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów jest zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia (gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera), wówczas do liczby punktów za przeliczony wynik ukończenia studiów dolicza się dodatkowe dwa punkty rekrutacyjne; jest pokrewny (gdy jest to kierunek spośród wymienionych powyżej), wówczas dopisuje się dodatkowy jeden punkt rekrutacyjny.
W przypadku ukończenia uprawnionych studiów drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich nie dopisuje się dodatkowych punktów rekrutacyjnych.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja na studia rozpoczyna się 1 lutego 2020 roku. Rok akademicki dla studiów drugiego stopnia rozpoczyna się od semestru letniego 2019/2020.

Opłaty

AAzwiń
W przypadku studiów niestacjonarnych opłata za semestr wynosi 2 100 zł, a limit miejsc wynosi 30.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 1
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wbais.uz.zgora.pl

www.wbais.uz.zgora.pl