Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Architektura - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Opis kierunku

AAzwiń
Są to studia 3,5- letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego inżyniera architekta.

Studia inżynierskie na kierunku architektura przygotowują specjalistów do projektowania i zarządzania w zakresie architektury. W ramach rozszerzonego programu przedmiotów ścisłych i technicznych uczelni absolwenci są także przygotowani do kierowania robotami budowlanymi. Absolwenci kierunku architektura posiadają kwalifikacje do pracy w biurach i pracowniach projektowych, na stanowiskach architektów w terytorialnych jednostkach samorządowych. Są również uprawnieni do brania udziału w pracach samorządowych lokalnych i zawodowych izb architektonicznych, urbanistycznych i budowlanych.

Po ukończeniu studiów otrzymują tytuł zawodowy inżyniera architekta. Sylwetkę absolwenta determinują wyzwania dla zawodu architekta początku trzeciego tysiąclecia. Wynikają one z: potrzeb i zamówień inwestycyjnych charakterystycznych dla regionalnej gospodarki wolnorynkowej, trendów w wielostopniowym kształceniu architektów,
wymiany i profesjonalnej identyfikacji architektów w Europie,wysiłków zmierzonych do stosowania ładu przestrzennego w Europie zgodnie z potrzebami i charakterystyką poszczególnych regionów, zarówno pod względem urbanistycznym jak i architektonicznym, potrzeb kształtowanie przyrodniczego i kulturowego środowiska człowieka zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Limit miejsc na tym kierunku wynosi 60.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Do 15 września 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Zasady rekrutacji są identyczne, jak w pierwszym naborze: obowiązuje rejestracja elektroniczna i ranking świadectw. Jedynie na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, arteterapia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo i sztuki wizualne odbędą się przeglądy prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne albo sprawdziany.

Pierwszy etap rekrutacji to część praktyczna składająca się z egzaminu obejmującego: rysunek z natury oraz rysunek z wyobraźni. Warunkiem dopuszczenia kandydata do drugiego etapu jest zdanie egzaminu praktycznego.

Co zabrać ze sobą na egzamin praktyczny:

2 sztuki brystolu (o formacie: 70 cm x 50 cm);
klamry do zaczepienia brystolu do deski;
twardy podkład pod rysunek (o formacie 70cm x 50cm);
ołówki o różnej twardości;
miękka gumka do mazania;
dowód tożsamości.

Drugi etap to część teoretyczna - konkurs świadectw.

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się tutaj: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/architektura/ .

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kalendarz drugiej rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim:
• początek rejestracji internetowej – 1 sierpnia br.;
• zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 września br.;
• przegląd prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdziany – 17 września br.;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18 września br.;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 września br.;
• ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 25 września br.;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 1
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wbais.uz.zgora.pl

www.wbais.uz.zgora.pl