Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Architektura - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Opis kierunku

AAzwiń
Są to studia 3,5- letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego inżyniera architekta.

Studia inżynierskie na kierunku architektura przygotowują specjalistów do projektowania i zarządzania w zakresie architektury. W ramach rozszerzonego programu przedmiotów ścisłych i technicznych uczelni absolwenci są także przygotowani do kierowania robotami budowlanymi. Absolwenci kierunku architektura posiadają kwalifikacje do pracy w biurach i pracowniach projektowych, na stanowiskach architektów w terytorialnych jednostkach samorządowych. Są również uprawnieni do brania udziału w pracach samorządowych lokalnych i zawodowych izb architektonicznych, urbanistycznych i budowlanych.

Po ukończeniu studiów otrzymują tytuł zawodowy inżyniera architekta. Sylwetkę absolwenta determinują wyzwania dla zawodu architekta początku trzeciego tysiąclecia. Wynikają one z: potrzeb i zamówień inwestycyjnych charakterystycznych dla regionalnej gospodarki wolnorynkowej, trendów w wielostopniowym kształceniu architektów,
wymiany i profesjonalnej identyfikacji architektów w Europie,wysiłków zmierzonych do stosowania ładu przestrzennego w Europie zgodnie z potrzebami i charakterystyką poszczególnych regionów, zarówno pod względem urbanistycznym jak i architektonicznym, potrzeb kształtowanie przyrodniczego i kulturowego środowiska człowieka zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Limit miejsc na tym kierunku wynosi 60.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Pierwszy etap rekrutacji to część praktyczna składająca się z egzaminu obejmującego: rysunek z natury oraz rysunek z wyobraźni. Warunkiem dopuszczenia kandydata do drugiego etapu jest zdanie egzaminu praktycznego.

Co zabrać ze sobą na egzamin praktyczny:

2 sztuki brystolu (o formacie: 70 cm x 50 cm);
klamry do zaczepienia brystolu do deski;
twardy podkład pod rysunek (o formacie 70cm x 50cm);
ołówki o różnej twardości;
miękka gumka do mazania;
dowód tożsamości.

Drugi etap to część teoretyczna - konkurs świadectw.

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się tutaj: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/architektura/ .

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
I NABÓR
• rejestracja elektroniczna: od 1 czerwca do 18 czerwca 2018;
• ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w sprawdzianie z rysunku: 19 czerwca 2018;
• sprawdzian z rysunku: 20 czerwca 2018 od godz. 9.00 (każdy z egzaminów trwa 2 godz. z przerwą pomiędzy) ul. prof. Z. Szafrana 1, bud. A-8, sale: 105 – 107;
• ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 22 czerwca 2018;
• wprowadzanie wyników egzaminu maturalnego przez osoby zakwalifikowane do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 22 czerwca do 5 lipca 2018;
• ogłoszenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 11 lipca 2018;
• ogłoszenie list rezerwowych: 11 lipca 2018.

Zakwalifikowani do przyjęcia z listy rankingowej: lista zostanie ogłoszona 11.07.2018, przyjmowanie dokumentów w dniach: 12 – 14.07. 2018;
I tura – z listy rezerwowej, lista zostanie ogłoszona 17. 07. 2018, przyjmowanie dokumentów w dniach: 18 – 19. 07. 2018;
II tura – z listy rezerwowej, lista zostanie ogłoszona 23. 07. 2018, przyjmowanie dokumentów w dniach: 24 – 25. 07. 2018.
• ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 27 lipca 2018.

II NABÓR
• rejestracja elektroniczna: od 30 lipca do 13 września 2018;
• ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 16 września 2018;
• sprawdzian z rysunku: 17 września 2018;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 18 września 2018;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 19 – 22 września 2018;
• ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 25 września 2018.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 1
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wbais.uz.zgora.pl

www.wbais.uz.zgora.pl