Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Architektura - studia magisterskie

Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Opis kierunku

AAzwiń
To 1,5-roczne studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta.


Studia przygotowują specjalistów do planowania przestrzennego, projektowania i zarządzania w zakresie architektury zeroenergetycznej. Absolwenci będą posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie tradycyjnego oraz innowacyjnego energooszczędnego projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego; planowania przestrzennego, na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym oraz ponadkrajowym; kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią; rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom niepełnosprawnym; stosowania procedur opracowywania koncepcji urbanistycznych oraz projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych, stosowania przepisów jak i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, innowacyjności w realizacji i użytkowaniu obiektu architektonicznego; zasad organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej oraz historii i teorii architektury, historii i teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych, nauk humanistycznych, etyki, psychologii społecznej, socjologii i filozofii.

Absolwenci będą rozumieć rolę zawodu architekta w społeczeństwie, jak i wpływu wyników jego pracy na jakość środowiska. Absolwenci powinni stosować zasady etyki zawodowej. Absolwenci będą przygotowani do: podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego, zwłaszcza w zakresie efektywnego wykorzystania energii w budownictwie; zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem; wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie; projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektoniczno-urbanistycznej; koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych; zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej;
podjęcia pracy badawczej.
Absolwenci będą przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:
pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych,
jednostkach administracji samorządowej i państwowej,
instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
jednostkach zajmujących się doradztwem.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rejestracja na studia rozpoczyna się 1 lutego 2020 roku. Rok akademicki dla studiów drugiego stopnia rozpoczyna się od semestru letniego 2019/2020.

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które mają tytuł zawodowy inżyniera architekta tego samego kierunku. Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo.

Pierwszy etap to przegląd prac własnych (portfolio). Portfolio wyłącznie na płycie CD w formacie PDF powinno zawierać: pracę dyplomową, wybrane projekty prac semestralnych, wybrane prace z rysunku odręcznego (lub inne prace). Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej.

W drugim etapie brany jest pod uwagę wynik ukończenia studiów wpisany na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 1
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wbais.uz.zgora.pl

www.wbais.uz.zgora.pl