Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Budownictwo - studia magisterskie

Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Opis kierunku

AAzwiń
to 1,5-roczne studia, prowadzące do tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Magister inżynier, absolwent kierunku budownictwo jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych oraz realizacji obiektów budowlanych, tj. budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli inżynierskich i obiektów małej architektury. Absolwent posiada współczesną wiedzę oraz umiejętności do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wykonywania i sprawdzania projektów budowlanych, kierowania budową, wytwarzania produktów budowlanych, elementów konstrukcyjnych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego i budowlanego. Program dydaktyczny obejmuje przedmioty ogólne i teoretyczne oraz techniczne, w tym nadające profil każdej specjalności. Student odbywa praktykę dyplomową.

Specjalności proponowane na kierunku:

- drogi i mosty,
- efektywność energetyczna w budownictwie,
- konstrukcje budowlane i inżynierskie,
- renowacje budynków i modernizacja obszarów zabudowanych,
- technologia i organizacja budownictwa.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł zawodowy inżyniera, lub magistra inżyniera tego samego kierunku studiów.

Kandydaci we wniosku o przyjęcie na studia (formularz rejestracji elektronicznej) deklarują preferowane specjalności, dwie spośród:
drogi i mosty,
efektywność energetyczna w budownictwie,
konstrukcje budowlane i inżynierskie,
renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych,
technologia i organizacja budownictwa.

Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji:
za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
za zgodność kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.
W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów jest zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia (czyli, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera), wówczas do liczby punktów za przeliczony wynik ukończenia studiów dolicza się dodatkowe dwa punkty rekrutacyjne. W przypadku ukończenia studiów drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich nie dopisuje się dodatkowych punktów rekrutacyjnych.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Uwaga!

Rejestracja na studia rozpoczyna się 1 lutego 2020 roku. Rok akademicki dla studiów drugiego stopnia rozpoczyna się od semestru letniego 2019/2020.

Opłaty

AAzwiń
W przypadku studiów niestacjonarnych opłata za semestr wynosi 2 400 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 1
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wbais.uz.zgora.pl

www.wbais.uz.zgora.pl