Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Energetyka komunalna - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 4. letnie studia, prowadzące do tytułu zawodowego inżyniera.

Absolwenci posiadają szeroką wiedzę o technologiach energetycznych, zarządzaniu w energetyce komunalnej oraz umiejętności rozwiązywania problemów projektowych i eksploatacyjnych w tej energetyki komunalnej, z wykorzystaniem zaawansowanych technik komputerowych.
Są oni również przygotowani do organizacji i realizacji inwestycji z zakresu energetyki komunalnej oraz nadzorowania procesu budowlanego. Studenci kształcą umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem kształcenia. Absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach, zatrudniających inżynierów mających specjalizację z energetyki komunalnej oraz instalacji sanitarnych, a także
w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Dodatkowo posiadają wiedzę oraz kompetencje inżynierskie pozwalające na podejmowanie własnej działalności gospodarczej.
Absolwenci mają wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań wytwarzania i dystrybucji energii oraz technologii sieci komunalnych i instalacji wewnętrznych w budynkach oraz przemyśle.
Są przygotowani do następujących zadań:
• doradztwa technicznego z zakresu energetyki komunalnej,
• projektowania i nadzorowania robót związanych z wykonawstwem urządzeń energetycznych i instalacji komunalnych,
• eksploatacji i monitorowania urządzeń i obiektów komunalnych oraz współpracujących z nimi instalacji w zakresie ciepłownictwa, elektroenergetyki, chłodnictwa i klimatyzacji,
• przygotowywania opracowań i analiz technicznych, ekonomicznych i formalnych procedur modernizacji gospodarki energetycznej w obszarach miejskich i gminach.
W trakcie studiów realizowana będzie semestralna praktyka zawodową, połączona z możliwością realizacji pracy dyplomowej w firmach i przedsiębiorstwach o profilu energetycznym, komunalnym, projektowym, budowlanym i instalacyjnym, a także w jednostkach administracyjnych.
Zatrudnienie: w przedsiębiorstwach związanych z produkcją i dystrybucją ciepła i energii elektrycznej; firmach projektowych, wykonawczych i konsultingowych w zakresie energetyki komunalnej; w jednostkach administracji terytorialnej i centralnej; w spółdzielniach mieszkaniowych i firmach zarządzających nieruchomościami; w przedsiębiorstwach i zakładach gospodarki komunalnej; w firmach budowlano – instalacyjnych; w firmach audytorskich w zakresie energetyki oraz budownictwa; prowadząc własną działalność gospodarczą.

Limit miejsc na tym kierunku wynosi 30.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji znajdują się na stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/energetyka-komunalna/

Do 15 września 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Zasady rekrutacji są identyczne, jak w pierwszym naborze: obowiązuje rejestracja elektroniczna i ranking świadectw. Jedynie na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, arteterapia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo i sztuki wizualne odbędą się przeglądy prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne albo sprawdziany.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kalendarz drugiej rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim:
• początek rejestracji internetowej – 1 sierpnia br.;
• zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 września br.;
• przegląd prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdziany – 17 września br.;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18 września br.;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 września br.;
• ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 25 września br.;

Opłaty

AAzwiń
W przypadku studiów niestacjonarnych opłata za semestr wynosi 2 000 zł, a limit miejsc 30.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 1
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wbais.uz.zgora.pl

www.wbais.uz.zgora.pl