Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Geoinformatyka

Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 3,5. studia, prowadzące do tytułu zawodowego inżyniera. Limit miejsc na tym kierunku wynosi 30.

Absolwent kierunku zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformatycznych, w szczególności z zakresu: gospodarki przestrzennej, geodezji, kartografii, informatyki, budownictwa i podstaw technik satelitarnych. Będzie potrafił pracować w interdyscyplinarnych zespołach takich jak informatycy, projektanci, kartografowie, geologowie, geodeci, architekci, planiści przestrzenni.
Absolwent będzie umiał samodzielnie zaprojektować i wykonać oprogramowanie wykorzystywane przez specjalistów, którzy w swojej pracy bazują na dostępnych informacjach przestrzennych; będzie również umiał odpowiednio dobrać i wykorzystać technologie GIS (systemów informacji przestrzennej). Absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach i firmach zajmujących się tworzeniem produktów geoinformacyjnych: map cyfrowych, geoportali, aplikacji komputerowych i mobilnych mających za zadanie pozyskanie i przetworzenie danych przestrzennych, a także w przedsiębiorstwach zarządzających danymi geoinformatycznymi (np. planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, logistyka i transport, geodezja i kartografia, budownictwo, geologia).
Wiedza podstawowa Absolwenta będzie obejmować: znajomość nauk podstawowych (matematyka, fizyka, statystyka, prawo); znajomość jednego języka nowożytnego; znajomość ekonomiki prowadzonych prac oraz podstaw organizacji i zarządzania.
Wiedza specjalistyczna Absolwent będzie obejmować: znajomość metod badania i modelowania kształtu powierzchni Ziemi oraz znajomość numerycznego opracowania wyników pomiarów geodezyjnych; znajomość metod i technologii wykonywania opracowań kartograficznych (map zasadniczych, topograficznych i tematycznych) na podstawie danych pozyskiwanych z różnych źródeł (pomiary klasyczne, pomiary fotogrametryczne i teledetekcyjne); znajomość podstaw budownictwa oraz technologii BIM, a także posiadanie wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego oraz inteligentnych systemów transportowych; znajomość metodyki projektowania systemów informatycznych i geoinformacyjnych; znajomość podstawowych uwarunkowań dotyczących danych geoinformatycznych pozyskiwanych z satelitów; znajomość problematyki związanej z reprezentacją i przetwarzaniem różnych typów informacji w różnych strukturach i bazach danych.
W toku studiów Absolwent zdobędzie umiejętności: pozyskiwania danych wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej oraz prowadzenia tych systemów na różnych szczeblach administracji państwowej; projektowania i wykonania aplikacji geoinformacyjnych wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej, geoportalach, programach wspomagających obliczenia geodezyjne, aplikacje nawigacyjne, systemy katastralne; zastosowania popularnych grupy algorytmów i technologii wykorzystywanych w manipulowaniu różnego rodzaju danymi; wykorzystania narzędzi i technologii wykorzystywanych w procesie produkcji i późniejszego utrzymania oprogramowania oraz tworzenia i aktualizacji baz danych; pracy w zespole oraz będzie świadomy konieczności samokształcenia i doskonalenia nabytych umiejętności.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji znajdują się na stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/geoinformatyka-i-techniki-satelitarne/


Do 15 września 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Zasady rekrutacji są identyczne, jak w pierwszym naborze: obowiązuje rejestracja elektroniczna i ranking świadectw. Jedynie na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, arteterapia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo i sztuki wizualne odbędą się przeglądy prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne albo sprawdziany.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kalendarz drugiej rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim:

• początek rejestracji internetowej – 1 sierpnia br.;
• zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 września br.;
• przegląd prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdziany – 17 września br.;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18 września br.;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 września br.;
• ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 25 września br.;

Opłaty

AAzwiń
W przypadku studiów niestacjonarnych opłata za semestr wynosi 2 200 zł, a limit miejsc 30.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 1
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wbais.uz.zgora.pl

www.wbais.uz.zgora.pl