Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Inżynieria środowiska - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Opis kierunku

AAzwiń
To 3,5. letnie studia, prowadzące do tytułu zawodowego inżyniera.

Absolwent studiów inżynierskich przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie budowy i eksploatacji obiektów ochrony środowiska w tym: stacji uzdatniania wód, oczyszczalni ścieków, sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych oraz zakładów unieszkodliwiania odpadów. Posiada szeroką wiedzę o technologiach i zarządzaniu w zakresie ochrony środowiska oraz umiejętność rozwiązywania problemów projektowych i konstrukcyjnych w dziedzinie inżynierii sanitarnej z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Zajęcia są prowadzone w formach wykładów, projektów, laboratoriów, ćwiczeń i seminariów dyplomowych.
Student odbywa w ramach studiów praktykę zawodową w wymiarze 240 godz. (160 godz. na II roku, 80 godz. na III roku) w zakładach przemysłowych oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska. Absolwenci posiadają znajomość przynajmniej jednego języka obcego oraz potrafią obsługiwać komputer i z nim współpracować. Ukończenie studiów I stopnia jest podstawą do ubiegania się na studia drugiego stopnia celem uzyskania tytułu magistra inżyniera.

Limit miejsc na studiach stacjonarnych wynosi 60.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów.
Do postępowania rekrutacyjnego przyj­muje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za eg­zaminy maturalne.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się tutaj: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/inzynieria-srodowiska/ .

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja elektroniczna: od 1 czerwca do 5 lipca 2018.
Ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 8 lipca 2018.
Zakwalifikowani do przyjęcia z listy rankingowej: lista zostanie ogłoszona 11.07.2018, przyjmowanie dokumentów w dniach: 12 – 14.07.2018;
I tura – z listy rezerwowej, lista zostanie ogłoszona 17.07.2018, przyjmowanie dokumentów w dniach: 18 – 19.07.2018;
II tura – z listy rezerwowej, lista zostanie ogłoszona 23.07.2018, przyjmowanie dokumentów w dniach: 24 – 25.07.2018.
• ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 27 lipca 2018;
II NABÓR – ogłoszony zostanie wyłącznie na kierunki, na które nie został wyczerpany limit miejsc;
• rejestracja elektroniczna: od 30 lipca do 13 września 2018;
• ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 16 września 2018;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 18 września 2018;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 19 – 22 września 2018;
• ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 25 września 2018.

Opłaty

AAzwiń
W przypadku studiów niestacjonarnych opłata za semestr wynosi 2 000 zł, a limit miejsc na studiach niestacjonarnych wynosi 30.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 1
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wbais.uz.zgora.pl

www.wbais.uz.zgora.pl