Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Analiza danych - metody, narzędzia i praktyka

Kategoria: Matematyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe "Analiza danych – metody, narzędzia i praktyka" wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko pojętej analizy danych rzeczywistych. Praktyczne problemy stawiane przez pracodawców wymagają podjęcia zadań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem
danych dostępnych w systemie informatycznym firmy bądź w źródłach zewnętrznych, w celu dokonania analiz i tworzenia raportów. Stąd, obok niezbędnej wiedzy teoretycznej, bardzo ważna jest wiedza z zakresu specjalistycznych programów wspomagających pracę analityków. Unikalny program nauczania łączy wiedzę z zakresu metod i narzędzi analitycznych oraz technik informatycznych z ich praktycznym wykorzystaniem w życiu
społecznym i gospodarczym.

Studia podyplomowe analiza danych – metody, narzędzia i praktyka są adresowane do:
- osób wykonujących pracę, której elementami są przetwarzanie, analiza i prezentacja rzeczywistych danych z instytucji publicznych,
- osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wykorzystania metod
analitycznych, numerycznych i decyzyjnych w zadaniach właściwych dla zawodu analityka,
- osób chcących poznać sposoby prezentacji danych oraz techniki definiowania raportów,
- osób zainteresowanych metodami analizy finansowej stosowanymi do oceny projektów inwestycyjnych.

Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych "Analiza danych – metody, narzędzia i praktyka" jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania problemów związanych z przetwarzaniem i analizą danych rzeczywistych. Absolwenci studiów będą świadomi złożoności analizowanych praktycznych problemów. Słuchacze, w toku zajęć nabędą
umiejętność dokonywania wyboru odpowiedniego oprogramowania matematycznego w procesie rozwiązywania postawionego zadania oraz przeprowadzenie analizy niezbędnej do oceny możliwości i ograniczeń takiego podejścia. Absolwenci studiów poznają podstawowe techniki analityczne oparte o modele deterministyczne i losowe. Będą gotowi do
samodzielnego wykorzystania specjalistycznego oprogramowania oraz metod i narzędzi analitycznych do rozwiązywania wybranych problemów związanych z analizą danych rzeczywistych. Zdobędą również wiedzę w zakresie przeprowadzenia symulacji możliwych scenariuszy oraz wizualizacji i interpretacji uzyskanych wyników w formie dostosowanej do oczekiwań pracodawcy.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Analiza danych – metody, narzędzia i praktyka".

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany dostępny na stronie
http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe)
− odpis dyplomu studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;
− kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł.;
− 2 zdjęcia;
− kserokopia dowodu osobistego;
− zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia zgodnie z umową zawartą pomiędzy słuchaczem a uczelnią w chwili rozpoczęcia studiów.

Kandydaci na studia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów
w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (Budynek A-29, pokój 303).

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc (24 miejsca). Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa przez 15 słuchaczy.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
REKRUTACJA: do 16 października 2015 r.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii;
Uniwersytet Zielonogórski;
ul. Prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra;
Budynek A-29 pokój 303;
Tel: 68 328 28 08;
E-mail: dziekanat@wmie.uz.zgora.pl

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 800 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 4a
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wmie.uz.zgora.pl

www.wmie.uz.zgora.pl