Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Informatyka i ekonometria - studia magisterskie

Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Opis kierunku

AAzwiń
To 2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra.


Absolwent zdobywa wiedzę niezbędną do zaawansowanej analizy zjawisk gospodarczych w skali mikroekonomicznej i makroekonomicznej. Kierunek kształci specjalistów w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych i baz danych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych oraz prowadzenia działalności doradczej, wymagającej kwalifikacji analitycznych, w której konieczne jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych.

Limit miejsc na tym kierunku wynosi 30.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria, w szczególności:

- wiedzę z zakresu matematyki i informatyki pozwalającą na jej wykorzystanie w różnych dziedzinach w zależności od wybranej specjalności;

- umiejętność stosowania metod matematycznych i narzędzi informatycznych do rozwiązywania podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych.


Do 15 września 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Zasady rekrutacji są identyczne, jak w pierwszym naborze: obowiązuje rejestracja elektroniczna i ranking świadectw. Jedynie na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, arteterapia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo i sztuki wizualne odbędą się przeglądy prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne albo sprawdziany.

Jednocześnie przypominamy, że trwa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kalendarz drugiej rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim:

• początek rejestracji internetowej – 1 sierpnia 2019 r.;
• zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 września br.;
• przegląd prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdziany – 17 września br.;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18 września br.;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 września br.;
• ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 25 września br.;

Opłaty

AAzwiń
Wydział oferuje także studia stacjonarne na kierunku informatyka i ekonometria języku angielskim, płatne w wysokości 2 250 zł za semestr. Limit miejsc wynosi 15.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 4a
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wmie.uz.zgora.pl

www.wmie.uz.zgora.pl