Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Inżynieria danych - studia magisterskie

Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 1,5-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria danych absolwent:

Wiedza

- wie jakie jest znaczenie przetwarzania danych i ich bezpieczeństwa we współczesnej nauce i technice oraz w rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

- zna metody obliczeniowe oraz techniki informatyczne stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu eksploracji danych; potrafi budować odpowiednie modele matematyczne;

- ma rozszerzoną wiedzę w zakresie metod eksploracji danych, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla poznania świata i rozwoju ludzkości; ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju tej dziedziny;

- ma rozszerzoną wiedzę w zakresie metod badań operacyjnych i analizy decyzyjnej, a także historii i znaczenia tych dziedzin; ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju tych dziedzin;
- zna metody budowy matematycznych modeli optymalizacyjnych oraz teoretyczne podstawy stosowania tych modeli;

- ma rozszerzoną wiedzę w zakresie informatycznych metod przetwarzania danych; zna wybrane pakiety oprogramowania matematycznego, techniki obliczeniowe i programowania, wspomagające pracę analityka i rozumie ich ograniczenia.

Umiejętności:

- potrafi stosować wiedzę matematyczną do modelowania prostych zadań właściwych dla zawodu analityka danych;

- umie poprawnie sformułować problem w języku matematyki i dokonać analizy koniecznej przy wyborze odpowiedniego oprogramowania potrzebnego do jego rozwiązania oraz ocenić możliwości i ograniczenia takiego podejścia;

- potrafi zaplanować i przeprowadzić analizę praktycznego problemu wraz z zastosowaniem modeli i metod badań operacyjnych lub metod i narzędzi eksploracji danych.

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy i praktycznych umiejętności m.in. poprzez zapoznawanie się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi;

- potrafi aktywnie prowadzić dialog w celu doprecyzowania i pogłębienia stopnia zrozumienia dyskutowanego tematu; potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku inżynieria danych, w szczególności:

- wiedzę z zakresu matematyki i informatyki pozwalającą na jej wykorzystanie w różnych dziedzinach w zależności od wybranej specjalności;

- umiejętność stosowania metod matematycznych i narzędzi informatycznych do rozwiązywania podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja na studia rozpoczyna się 1 lutego 2020 roku. Rok akademicki dla studiów drugiego stopnia rozpoczyna się od semestru letniego 2019/2020.

Opłaty

AAzwiń
Wydział oferuje także studia stacjonarne na kierunku inżynieria danych w języku angielskim, płatne w wysokości 2 250 zł za semestr. Limit miejsc wynosi 15.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 4a
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wmie.uz.zgora.pl

www.wmie.uz.zgora.pl