Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Inżynieria biomedyczna

Wydział: Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

AAzwiń
Uzyskujący tytuł zawodowy magistra inżyniera absolwent tego kierunku posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii mechanicznej, materiałowej, informatycznej oraz interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych na poziomie molekularnym.

Absolwent:

- nabywa umiejętności rozumienia i opisu zjawisk fizyko-chemicznych i biologicznych, szczególnie w odniesieniu do zastosowań inżynierii w naukach medycznych i pokrewnych;
- jest przygotowany do praktycznego wykorzystania technik gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji, w umiejętności z zakresu projektowania układów biomechanicznych oraz rozwiązywania zagadnień inżynierskich, doboru i projektowania biomateriałów oraz oceny ich trwałości, a także technik teleinformatycznych, przetwarzania sygnałów biologicznych i analizowania obrazów medycznych, metod obrazowania w diagnostyce i rozwoju systemów telemedycznych;

- jest przygotowany do twórczego działania w zakresie projektowania nowych procesów i systemów, prowadzenia i organizowania prac badawczo-rozwojowych i transferu technologii na potrzeby własnej firmy;

- będzie mógł podjąć pracę w placówkach medycznych, farmaceutycznych, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach i firmach o profilu związanym z lecznictwem i ochroną zdrowia a także ochroną środowiska.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów na tym samym kierunku lub kierunku pokrewnym.

Za kierunki pokrewne, uważa się wszystkie kierunki studiów kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Inżynieria biomedyczna, powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, w szczególności:

- posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nauk z pogranicza techniki i medycyny, między innymi biomateriałów, biomechaniki, modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz technik obrazowania medycznego, informatyki i elektroniki medycznej, telematyki medycznej;

- potrafi formułować biomedyczne problemy inżynierskie, rozwiązywać je drogą projektowania, modelowania, opracowania technologii i konstrukcji;

- potrafi zaplanować eksperyment diagnostyczny oraz wykonać pomiary i przeprowadzić właściwą analizę statystyczną wyników badań.

Limit miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi po 30.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja na studia rozpoczyna się 1 lutego 2020 roku. Rok akademicki dla studiów drugiego stopnia rozpoczyna się od semestru letniego 2019/2020

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr na studiach niestacjonarnych wynosi 2 100 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 4
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wm.uz.zgora.pl

www.wm.uz.zgora.pl