Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn - studia magisterskie

Wydział: Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

AAzwiń
W ramach procesu kształcenia szczególny nacisk kładzie się na zapoznanie studentów z budową maszyn, nowoczesnymi metodami komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania, technologii procesów obróbki oraz eksploatacji maszyn. Podstawowa wiedza i umiejętności inżynierskie są wzbogacone o zagadnienia makro- i mikroekonomii, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz techniki informatyczne. Nabyte przez absolwenta umiejętności pozwalają na samodzielne korzystanie z zasobów wiedzy inżynierskiej odpowiadającej aktualnym potrzebom nowoczesnego przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych. Absolwent oprócz typowej wiedzy inżynierskiej posiada gruntowną znajomość podstaw matematyczno – fizycznych swojej dziedziny, zna i potrafi stosować nowoczesne techniki informatyczne oraz nowoczesne metody rozwiązywania problemów inżynierskich.

Umiejętności te dają absolwentowi podstawę do twórczego wykonywania zawodu inżyniera, a także umożliwiają podjęcie pracy naukowo – badawczej. Wiedza z zakresu nauk ekonomicznych pozwala absolwentowi sprawnie funkcjonować w środowisku menedżerskim europejskiego i światowego rynku pracy. Absolwenci przygotowani są do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych.

Absolwenci studiów drugiego stopnia mają możliwość dalszego kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów na tym samym kierunku lub kierunku pokrewnym.

Za kierunki pokrewne, uważa się wszystkie kierunki studiów kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek mechanika i budowa maszyn powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, w szczególności:

- wiedzę w zakresie wybranych faktów i pojęć z zakresu nauk (dziedzin, dyscyplin) technicznych;

- umiejętność opisywania i interpretowania podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w naukach technicznych;

- znajomość podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w naukach technicznych;

- podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w naukach technicznych.

Limit miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi po 60.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja na studia rozpoczyna się 1 lutego 2020 roku. Rok akademicki dla studiów drugiego stopnia rozpoczyna się od semestru letniego 2019/2020.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr na studiach niestacjonarnych wynosi 2 100 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 4
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wm.uz.zgora.pl

www.wm.uz.zgora.pl